يعقوب كريمي محروم شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

يعقوب كريمي كه بازيهاي زيادي در نيم فصل دوم براي اســتقلال انجام نداده و بــه كلــي جايگاهش را از دســت داده و بيشتر ميلاد زكيپور در تركيب آبيها قرار ميگيرد، بازي با ســايپا را به دليل دريافت ســومين كارت زرد در بازي سياه جامگان از دست داد.

كريمي در شــرايطي كه ميتوانست از داور كارت نگيرد با رفتار پرخاشگرانه خود داور را مجاب به دادن كارت زرد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.