استيلي: بايد ديد بار اول رضاييان بوده يا نه

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

فصل گذشــته ليگ برتر انگليس هر چــه كه بــراي منچســتريونايتد نداشــت يــك اتفــاق ويــژه را براي هواداران اين تيم به يادگار گذاشت و آن چيزي نبــود جز ظهور يك پديده به نام ماركوس راشفورد. راشفورد 17 ساله در اتفاقي فوقالعاده در نخستين بازي ليگ برتــري و ليگ قهرمانانش براي منچستريونايتد گل زد تا همراه تيم ملي كشــورش به يورو 2016 هم برود.

حالا و در تيم فعلي پرســپوليس چند جوان شايســته حضور دارند كه اميدوارند راشــفورد تيم شان باشند. پرســپوليس امســال از بازي دادن به جوانها ضرر نكرده. صادق محرمي كه تازه 21 ســاله شده در نيم فصل دوم خودش را به تركيب اصلي پرسپوليس تحميل كرد و نمايشهاي درخشــاني در بازيهــاي بزرگ و حتــي مقابل حريفان آسيايي انجام داد.

غيــر از محرمــي و عليپــور پرســپوليس چنــد جــوان زيــر 23 ســال ديگر هــم دارد كه امســال يا اصــا بازي نكردهاند يــا خيلي كم به ميدان رفتهاند. احســان علوان زاده و حميدرضــا طاهرخاني در دو بازي در وقتهاي تلف شده به ميدان رفتهاند و شــايد تنها يك بار توپ را لمس كرده باشــند. از طرفي رضــا كرماچعب و حامد آقايي هرگــز به ميدان نرفتهاند و به شدت تشنه بازي براي تيم بزرگ پرسپوليس هستند.

در حالي كه نيمكت پرســپوليس در نيم فصل دوم خاليتر از هميشــه به نظر ميرسد امروز غيبت 5 بازيكن اصلي پرسپوليس فرصتي طايي براي اين جوانها ايجاد كرده تا خودي نشان دهند. اين بازيكنان در تمرين يكي دو روز اخير فوقالعــاده با انگيزه بودند و چنانچه هر كدام بازي كنند ميتوان با تمركز بيشتري روي كيفيت فني شان دقيق شــد. هر چند از بازيكنان 18- 17 ســاله نميتوان در بازي اول شان انتظار درخششــي خيره كننده داشت اما ميتوان به آنها اميدوار شد.

با توجه به محروميــت محمد انصاري و حســين ماهيني و البتــه كمبودهايي كه پرســپوليس در نقاط مختلــف زمين دارد بعيد نيست حامد آقايي نخستين بازي خود براي پرســپوليس را انجام دهد. در حالي كه احســان علوان زاده و حميدرضا طاهرخاني در اين فصل دقايقي كوتاه براي پرسپوليس بــه ميــدان رفتهاند اما حامــد آقايي و رضا كرماچعــب دو بازيكن جوان ديگر اين تيم هنوز براي سرخها به ميدان نرفتهاند . با اين حال مشــكات خط دفاعي ســرخها مقابل نفت شــايد باعث شــود حداقل يكي از اين دو نفــر در تركيب اصلي قــرار بگيرد. حامد آقايي مدافع نســبتا بلند قامت و شــماره 5 پرسپوليس كه چند بازي هم براي تيم اميد پرسپوليس انجام داده شايد كنار سيدجال حسيني بازي كند. حامد آقايي تنها 18 سال سن دارد و بايد كنار مدافعي 35 ساله بازي كند كه تقريبا دو برابر او ســن دارد و البته بيــش از 100 بازي ملــي در كارنامه دارد و

با توجه به شــرايطي كه پرسپوليس براي بازي با نفت دارد بعيد نيست سامان نريمان جهان در تركيب اصلي بازي كند. بيشترين مشكات پرسپوليس در بازي با نفت در خط دفاعي اين تيم خواهد بود اما خط حمله اين تيــم نيز تغييراتي خواهد داشت. با توجه به محروميت وحيد اميري و تنبيــه انضباطي علي عليپور به احتمال زياد برانكو از سامان نريمان جهان در كنار مهدي طارمي استفاده خواهد كرد. البته پست اصلي نريمان جهان هافبك كناري و هافبك پشــت مهاجم است اما به نظر ميرسد شانس بازي او بيشتر از مهاجمان بيش از 12سال اســت در ليگ برتر حضور دارد. جالــب اينكه حامد آقايي عاقه زيادي به سيدجال دارد و در اردوها، سفرها و حتي مسابقات ســعي ميكند كنار حسيني باشد و حتي در بردن چمدان و وســايل كاپيتان تيم بــه او كمك ميكند. به نظر ميرســد آقايي ديروز خوشــحال ترين بازيكن تمرين پرســپوليس بوده چرا كه وقتي فهميد كنار ســيدجال بهعنوان الگوي ورزشياش بازي خواهد كرد در پوست خود نميگنجيد. جواني مثــل طاهرخانــي و كرماچعب باشد. از طرفي بعيد نيست علي عليپور با وجود اتفاقات اخير روي نيمكت بنشــيند اما بازي گرفتن از او بعيد به نظر ميرسد. ديــروز طاهرخاني و كرماچعب هم براي قرار گرفتــن در تركيب اصلي خط حمله انگيزه زيادي از خود نشان دادند اما حتي اگر نريمان جهــان را يك هافبك كناري بدانيــم شــانس اين بازيكن بــراي بازي كردن كنار طارمي بيشــتر است. چنانچه نريمــان جهــان در تركيــب اصلي بازي كند نخستين حضورش در تركيب اصلي سرخها خواهد بود.

محمــود خوردبين كه اميدوار اســت پرســپوليس مقابل نفت روز خوبي داشته باشد ميگويد: «نفت تهران شايد مشكاتي داشــته باشــد اما اين مســاله با توجه به اينكــه برابر پرســپوليس بــازي ميكنند، هيچ اثــر منفي روي كار آنهــا نميگذارد. پرســپوليس با همه تيمهــا فرق ميكند و يكي از تفاوتهايش اين اســت كه نه بازي

حميد اســتيلي كه خودش در راهآهن مربي رضاييان بوده درباره اخراج اين بازيكن از پرســپوليس و تصميمي كه برانكو گرفته ميگويــد: «اتفاقي در تمرين پرســپوليس رخ داده اما در همه تيمها چنين مســالهاي وجود دارد. بايد ديد كه آيا رامين رضاييان براي اولين بار مرتكب چنين اشتباهي شده و يا چندين بار اين كار را تكرار كرده است. اگر براي اولين و يا دومين بار باشد ميتوان با بخشــش و گذشت اين مساله را حل كرد اما وقتي تكرار شــود قاعدتا ديگر نميتوان بازيكن خاطي را بخشيد».

پيشكســوت پرســپوليس اضافه كرد: «پرســپوليس الان شــرايط حساسي دارد و بــا توجه بــه اينكه نيمكــت قدرتمندي ندارنــد، قاعدتــا بازيكني همچــون رامين رضاييــان ميتوانــد تاثيــر زيــادي روي عملكرد تيم داشــته باشــد. همين امسال در بيشــتر امتيازاتي كه تيم كســب كرده راميــن رضاييان تاثير مســتقيم گذاشــته اســت. بنابراين فكر ميكنم كه برانكو هم صاح تيمش را بهتر از همه ميداند و بهتر اســت اگر دفعه اولي بوده كه رامين چنين اشتباهي كرده است او را ببخشد».

او در پاسخ به اين سوال كه آيا در اين چند روز با رضاييان تماســي داشــته است يا خير گفت: «مــن صحبتي با اين بازيكن نداشته ام ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.