رضايي: خوب شد پرسپوليس حاشيه امنيت دارد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

ســازمان آتش نشــاني و خدمات ايمني شهرداري تهران با ارسال نامهاي، از باشــگاه پرسپوليس به ســبب ابراز همدردي و همراهي با آتشنشــانان در پي حادثه پاسكو، تقدير و تشكر كرد.

حادثه تلخ آتش ســوزي و ريزش ســاختمان پاســكو در بطــن خــود درسهاي بزرگي داشــت كه به احترام هموطنان و آتشنشــانان شــهيدي كه فراتر از مســووليتهاي اخاقي، انساني و حرفــهاي خــود وارد عمل شــدند و خانوادههاي گرامي داغدار ولي پرافتخار و سربلند آنها اميدواريم فراموش نگردد و به كار بسته شــود تا خون سرخ اين عزيزان پايمال نگردد.

باشــگاه پرســپوليس پيــش از اين نيــز در پــي آســيبديدگيهاي آتش نشــاناني كه حتي عضــو كانون هواداران پرسپوليس بودند از رشادتها و فداكاريهاي اين عزيزان ياد كرده بود و در پي حادثه پاســكو جــدا از اينكه چون تمــام آحاد جامعه به شــدت از اين اتفــاق متاثر بود، با كمال تاســف شاهد شهادت بعضي از اعضاي خانواده بزرگ پرسپوليس از جمله آتش نشاني كه دانشــجوي مركز علمي و كاربردي پرســپوليس بود كه چون ياران شيردل خود به دل خطر زد.

ســازمان آتش نشــاني و خدمات ايمني شهر تهران بر اين اساس با ارسال نامهاي از همدردي و همراهي باشــگاه پرسپوليس كه در سايت رسمي باشگاه، بازيهاي سرخپوشــان و حضور اعضاي كادر فني و مسوولان تيم در پايگاههاي اين ســازمان نمود پيدا كــرد، تقدير و تشكر نمود.

چهارشنبه سوري امسال و هر سال ميتواند نمادي از اين موج باشد كه بعد از پاســكو به راه افتاد و آرزو ميكنيم فراموش نشود.

علــي جمشــيدي معــاون حقوقي باشگاه پرسپوليس درباره آخرين وضعيت پروندههاي باشگاه پرســپوليس در فيفا گفت:«مــا پروندههاي زيــادي داريم كه به مرور آنها را جلــو ميبريم. مهم ترين برنامه پيش روي ما همان پرونده مانوئل ژوزه اســت كه ما به دادگاه عالی ورزش )CAS( رفتيــم و دفاعيات خود را انجام داديم. اكنون نيــز منتظريم تا راي صادر شود. كل مبلغ اين پرونده نزديك به 6/5 ميليارد تومان ميباشد كه هر رايي صادر شــود لازم الاجراست و ديگر زماني براي مذاكــره و صلح و ســازش وجود ندارد و باشــگاه بايــد آن مبلغ تعيين شــده را بپردازد.» وي در پاســخ به اين سوال كه چه زماني اين راي صادر ميشود گفت :«ما بي اطاع هســتيم و منتظريم تا راي از طرف دادگاه عالي ورزش CAS() صادر شود.» معاون حقوقي باشگاه پرسپوليس درباره پرونده شكايت نيلسون دروازهبان ســابق برزيلــي اين تيم گفت: «ايشــان شــكايت كرده و ما لايحــه دفاعي ارائه كردهايم. نگران اين پرونده نيســتيم زيرا دفاعيات خوبي انجام دادهايم.» جمشيدي درباره سرنوشت پرونده شكايت علي دايي از باشگاه پرســپوليس گفت: «آن پرونده همچنان باز است و ما در گذشته پيرامون آن صحبت كردهايم. اكنون نيز پرونده در استيناف است و بايد ديد چه رايي صادر ميشود.»

رحمان رضايي در خصوص شــرايط اين روزهاي پرســپوليس گفت: «معضل بزرگ پرســپوليس اين است كه اين تيم در ايــن مقطع با كمبــود بازيكن مواجه است.

خوب شد كه الان پرسپوليس هفت هشــت ده امتياز از تيمهاي دوم و سوم جدول جلو افتاده و يك حاشــيه امنيت دارد وگرنــه اين كمبــود بازيكن در اين مقطع كار دســت پرســپوليس ميداد. تعجــب ميكنم چرا پرسپوليســيها در ابتــداي فصل به انــدازه كافي بازيكن در پستهاي مختلف نگرفتند. آنها به اندازه تركيب ثابت شان بازيكنان خوب گرفتند و اين تركيب ثابت هم تا جايي كه فشــار روي تيم نبود جواب داد. اين تيم از جام حذفي هم زود حذف شــد و اين برايش يك توفيق بود كه همــه تمركزش روي ليگ باشد وگرنه زودتر از اينها به كمبود بازيكــن ميخــورد. حالا كــه وارد ليگ قهرمانان باشگاههاي آسيا شده و بازيها فشرده شــده، مصدوميتها زياد ميشود و معمــولا در اين مقطــع از ليگ تعداد محرومان تيمها هم بالا ميرود.»

رضايي در پايــان گفت: «برانكو بايد از همه تجربهاش در اين مقطع اســتفاده كرده و تيمــش را مديريت كند تا از اين بحــران كمبود بازيكن به ســامت عبور كند. همانطور كه گفتم حاشــيه امنيت اين تيم اختاف زياد امتيازي است كه با تيمهاي تعقيب كننده اش دارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.