جلسه مسوولان باشگاه با برانكو براي تصميم نهايي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

بوي بازگشت و جريمه احتمالي رضايیان ميآيد

راميــن رضاييان ظهر ديــروز براي حضور در كميته انضباطي باشــگاه پرســپوليس به محل اين باشــگاه رفت و بعد از حدود 2 ساعت كه در اين جلســه بود بدون اينكه با خبرنگاران صحبتي كند اين باشــگاه را ترك كرد. رضاييان وقتي باشگاه را ترك ميكرد ناراحت به نظر ميرسيد و جالب اينجا بود كه مدير كانون هواداران پرســپوليس دوان دوان خودش را به رضاييان رساند و ضمن همراهي اين بازيكن تا انتهاي خيابان به او دلداري داد.

نكته جالب اينجاســت كه پدر اين بازيكن با جعفر كاشاني رييس هيات مديره باشــگاه پرسپوليس كه در اين جلســه انضباطي حضور داشت تماس تلفني بر قرار كرد و از كاشــاني خواســت تا مساعدتهايي در حق فرزندش انجام شــود. عضو هيات مديره پرسپوليس هم به پدر اين بازيكن قول داد تا ســوء تفاهمهاي به وجود آمده هرچه زودتر حل شود. رضاييان كه از حضور در ديــدار مقابل الوحده و نفت محروم شــد صحبتهاي خود را مطرح كرد و در رابطــه با درگيري صورت گرفته به شــرح ماوقــع و البته دفاع از خود پرداخت.پس از حضور رضاييان در باشگاه مقرر شد مديران اين تيم جلسهاي با برانكو ايوانكوويچ داشــته باشند و پس از آن موضع رسمي خود را در قبال مدافع مليپوش خود بيان كنند.

كاشاني: محرومیت رضايیان تا آخر فصل درست نیست

جعفركاشاني كه بعد از جلسه ديروز حاضر نشد با خبرنگاران مقابل باشگاه صحبت كند درباره جلســه روز گذشته كميته انضباطي باشگاه با حضور رامين رضاييان گفت: «رامين بازيكن بزرگ فوتبال ماست و بايد شأن پرسپوليس حفظ شــود. بازيكنان بايد رفتار و گفتارشــان طوري باشد كه در حد نام پرسپوليس باشد. در باشــگاه پرسپوليس فرهنگ ســازندگي وجود دارد. اين مسائل پيش ميآيد و درس زندگي اســت. به رامين گفتم اگر بازيكن راهآهــن بودي راميــن رضاييان بودي؟ نبايد غره شويم و بايد افتادهتر شويم.» وي ادامه داد:«انشاءا... مشكل او درســت ميشود. اينكه رامين رضاييان در تمرينات نباشد درست نيست و او كارش را انجــام ميدهد. رامين جواني كرد. با پــدر او صحبت كردم و بــه خودش هم گفتم كه بايد درســش را ادامه دهد.» كاشاني در پايان درباره اينكــه آيا رامين رضاييان تا پايان فصل از همراهي پرسپوليس محروم است گفت: «اينكه او تا پايان فصل محروم شود درست نيست. اگر چيز بيشتري در اين باره ميخواهيد بايد از خود آقاي طاهري بپرسيد.»

كار سخت رامین براي بازگشت

ديروز شنيده ميشد مسوولان باشــگاه پرسپوليس قصد دارند با جريمه نقدي ســر و ته اين قضيه را هم بياورند تا رضاييان هم چندان متضرر نشــود اما حتي اگر اين اتفاق بيفتد شــماره 27 در ادامه فصل شرايط راحتي نخواهد داشــت. بدون شك مدافع راست مليپوش پرسپوليس كه با توجه به درگيري رخ داده در اردوي سرخپوشــان از جمع اين تيم جدا شد و از سوي برانكو در اختيار باشگاه قرار گرفت، در صورت بخشش و بازگشت به تمرينات كار سختي براي بازگشــت به تركيب و فهرست اين ســرمربي پيش رو خواهد داشت. در فاصله دو ماه مانده به پايان ليگ شانزدهم، بدترين اتفاق ممكن براي رضاييان اين خواهد بود كه در جشــن احتمالي قهرماني اين تيم حضور نداشته باشد و با برخوردي كه در اردوي امارات داشت در فهرست سياه برانكو ايوانكوويچ قرار گيــرد. رضاييان با 4 پاس گل و 3 گل زده يكي از موثرترين بازيكنان اين تيم در بازگشت به تركيب محسوب ميشد و از اين فرصت مناسب براي حضور در تاريخي ترين فصل پرسپوليس نميتوان به سادگي عبور كرد.

يك داستان ديگر درباره رضايیان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.