خوردبين: اميدوارم بهترين بازيكن ما سرحال باشد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

حالا كه داســتان رضاييان بيخ پيدا كرده شــايعات و شنيدهها در مورد بيرون گذاشــتن او به اوج رسيده است.شنيده ميشــود برانكو قصد داشته در ديــدار مقابل الهال رضاييان را روي نيمكت بنشــاند و از صادق محرمي در تركيب اصلي اســتفاده كند. همچنين او قصد داشــته حسين ماهيني را در پســت دفاع چپ به بازي بگيرد و فرشــاد احمــدزاده را بهعنوان هافبك راست به ميدان بفرســتد اما رضاييان در جمعي دوستانه از قرار نگرفتن در تركيب اصلي گايه ميكند. اين نارضايتي به گوش برانكو ميرسد و او براي حفظ آرامــش تيمش، تركيب اصلي را تغيير ميدهد.برانكو هم از حســين ماهيني خواسته صبوري به خرج دهد و روي نيمكت بنشيند و حتي بيماري عجيب ماهيني هم در همين راســتا بوده است. در تاييد اين ماجرا نزديكان پرســپوليس ميگويند امكان ندارد تنها يك بازيكن در كارواني چهل و چند نفره دچار بيماري ويروسي شود و ديگر بازيكنان مشكلي پيدا نكنند. در آن و نــه بازي برابر آن شــبيه بازي در تيمهاي ديگر و بــا تيمهاي ديگر در ايران نيســت. فرقي هم نميكنــد تيمهاي ديگر چه امكاناتي و افتخاراتي داشته باشند. اين مســاله را ما نميگوييم بلكــه همه بارها با تمام وجود آن را احساس كردهاند».

وي ادامه ميدهد: «در اين بازي نفرات خوبــي را به دليل محروميت نداريم ولي به نظر من ســاير بازيكنان شايستگي كاملي دارند و اگر خودشــان را باور كنند كه باور كردهانــد چه در اين بازي و چه در هر بازي ديگري تاثيرگذار خواهند بود. آنها مدتها در تمرينات حاضر بودهاند و بعضا بازي هم كردهاند و بالاخره بايد از يك جايي شــروع كنند و چه جايي بهتر از اين بازي».

خوردبين در پايان ميافزايد : «مهمترين نكته اين اســت كه ما برگ برنده و بهترين بازيكــن خودمان را داريم. اين بازيكن هيچ وقت مصدوم نميشود و محروم هم نيست. فقــط اميدوارم اين بازيكن ما يكشــنبه در بهترين فرم خودش در بازي حاضر باشــد. اين بازيكن هم كســي غيــر از هواداران ما نيست ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.