اميدواري كرمي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

شــهاب كرمــي دربــاره ديــدار پرســپوليس مقابل نفت تهران گفت: «اميــدوارم يك بازي خــوب همراه با برد و نزديك شــدن به قهرماني باشد. بتوانيم فاصله مان را در جدول بيشــتر كنيم و دل هواداران شــاد شود و شب خوبي را براي آنها رقم بزنيم».

وي دربــاره پيروزي پرســپوليس مقابــل الوحــده گفت: «خدا را شــكر پرســپوليس اينقــدر خوب اســت كه در آســيا هم به روند خوب خود ادامه ميدهد. اميدوارم نماينده شايســتهاي براي كشورمان باشــيم و اسم ايران و پرسپوليس را آنجا مطرح كنيم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.