رد درخواست بخشش كمال

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

در شــرايطي كه كمــال كاميابي نيا به دليل اخراج و 3 اخطاره شــدن 2 ديدار قبلي پرســپوليس را از دست داده بود، اميد داشــت تا يك جلســه محروميت انضباطياش بخشيده شود. با اين حال اين درخواســت از ســوي كميته انضباطي رد شــد تا مشــخص شــود كاميابي نيا قطعا در بازي امروز مقابل نفت حضور نخواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.