برنامه اردو مشخص شد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

سرخپوشان ديروز پس از آخرين تمريــن خود پيــش از بــازي با نفت تهــران، براي برپايــي اردو راهي هتل المپيك شــدند. برنامه ناهــار تيم در ســاعت 14 بود و پس از آن بازيكنان براي استراحت به اتاقهاي خود رفتند. ســاعت 17 برنامه عصرانه بود و جلسه فني براي بررسي تيم نفت و برنامههاي بازي در ساعت 19:30 برگزار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.