جشن تولد محرمي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

صادق محرمي روز 11 اسفند 21 ساله شــد اما چون اين اتفاق مصادف شده بود با شهادت حضرت فاطمه)س( در محل تمرين هــم تولدي براي اين بازيكن گرفته نشــد. بــه همين خاطر انتظار ميرفت شب گذشته و در محل اردوي تيم جشــن كوچكــي براي او ترتيب داده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.