علي مرادي: منتظريم وزنهبرداران آمريكا را در اهواز ببينيم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در 3 روز آینده بدون شك یکي از مهمترین انتخابات فدراسیونهاي ورزشي برگزار خواهد شد. فدراسیون پر حاشیه و پر حرف و حدیث هندبال سه شنبه با رقابت 15 كاندیدا از بلاتکلیفي چند ماهه خارج ميشود. همزمان با برگزاري بازيهاي المپیك 2016 ریو بود كه مهدوي بعد از 19 ماه فعالیت بهعنوان رییس فدراسیون از سمت خود كنار رفت. مهدوي 25 بهمن 93 در انتخابات فدراسیون هندبال بهعنوان رییس انتخاب شد اما 25 مرداد سال 95 هم از این سمت خود به دلیل بیماري قلبي كنارهگیري كرد. حالا قرار است بعد از نزدیك به هفت ماه رییس فدراسیون هندبال انتخاب شود. انتخاباتي كه ميتواند یکي از مهمترین و البته داغترین انتخابات فدراسیونها در سالهاي اخیر باشد.

فدراســيون هندبال از اواخر دهه 80 وارد حاشــيه شد و با وجود گذشت نزديك به يك دهه هنوز اين رشــته نتوانســته از اين حواشــي خارج شــود. البته مشخص نيســت كه چه خط و ربطي بين پيشرفت هندبال و شــروع اين حواشيها بود كه اين دو اتفاق مهم همزمان براي اين رشــته رخ داد. درســت در دههاي كــه از آن بهعنوان دهه مشــكلات و حواشــي ياد ميشــود، بايد از آن بهعنوان دهه پيشــرفت نام برد. در ايــن يك دهه اخير كه حواشــي زيادي را در اين فدراســيون شــاهد بوديم، تعداد بازيكنان حاضر در باشــگاههاي اروپايي در اين رشــته افزايش چشــمگيري پيدا كرد. رسيدن به فينال بازيهاي آسيايي و صعود به مسابقات جهاني هم در همين يك دهه اخير براي اين رشته رخ داده است.

حواشــي هم در يك دهــه اخير اوج گرفته اســت. با همان نخستين حواشيها عليرضا رحيمي از سمت رياست فدراسيون آن هم بعد از 16 ســال كنــار رفت. او كه از ســال 72 رييس فدراسيون هندبال بود در ســال 88 و در حاليكه تنهــا 4 ماه از انتخابش بــراي پنجمين بار پياپي بهعنوان رييس فدراســيون ميگذشــت از رياست فدراســيون هندبال اســتعفا داد تا به اين ترتيب اين فدراسيون وارد حواشي جديدي شــود. اين حواشــي با وجــود ورود افراد مختلفــي از جمله كوزه گــري، نصيري و مهدوي ادامه پيدا كرد.

از اواخــر دهــه 80 تا امــروز هندبال نتوانســته آن ثبات مديريتــي و مقتدرانه خودش را داشته باشد و حرف و حديثها و رفت و آمدهاي زيادي در اين رشــته به راه افتاده اســت. به نحوي كه هر از چندگاهي يك تغيير را در اين فدراسيون شاهد بوديم. در ماههاي اخير كه بحث بر ســر انتخابات مطرح شــد اين حواشي به اوج خود رسيد. پاي ادبياتي كه تا پيش از اين در رشتههايي چون فوتبال استفاده ميشد، به هندبال باز شــد. همه از ورزش كثيف حرف ميزدند و همه از رابطه بازي و دستهاي پشت پرده سخن به ميان ميآوردند. مهدوي كه چند ماه پيش به دليــل ناراحتي قلبي رفته بود به يكباره و با اقتدار قصد بازگشــت داشت. بازگشــتي كه البته با حواشي زيادي همراه شد و در نهايت هم با آنچه كه از آن بهعنوان نقص مدارك ياد ميشد، بي حاصل ماند.

حالا برگــزاري انتخابات فدراســيون هندبــال بهانهاي اســت بــراي اينكه اين فدراســيون يك بار ديگر از اين فضا فاصله بگيــرد و روزهــاي جديدي را آغــاز كند. ثبات مديريــت و اقتدار در تصميمگيريها مهمتريــن خواســتههاي اهالــي هندبال است. اين رشته در ســالهاي اخير بارها از سرمايههاي انســاني خود فاصله گرفت به همين دليــل مهم خواهد بود فارغ از اينكه چه كسي رييس فدراســيون ميشود يك وفاق ملي در اين رشته به وجود بيايد.

حميــد آقا علي نژاد)عضو هيات علمي دانشــگاه و عضو پژوهشــگاه علوم تربيت بدنــي (، عليرضا پاكدل، مرتضي حســن پور)مديرعامل باشــگاه نيــروي زميني (، هــادي خليلي، كاظم دل قنــدي، عليرضا رحيمي)رييس اســبق فدراســيون و مدير عامل باشگاههاي راه آهن و پرسپوليس و...(، احمد ســعادتمند)مديرعامل باشگاه بانك سرمايه(، كيوان صادقي)سرمربي اسبق تيم هندبال جوانان(، حميدرضا عباســي مقدم، ولي فرنــام، ناصر قاســمي، حميد مدني، شــهداد مرتجي)مربي باشــگاهي(، محمد ناصر نجف پور و ميتــرا نوري)عضو كميته فدراسيون هندبال آسيا و نايب رييس اسبق فدراسيون هندبال( اســامي تاييد شدگان براي حضور در انتخابات هستند.

البتــه قبل از اين نام خســرو نصيري هم در بين كانديداها بــود اما كنارهگيري كرد تا در اين رقابت سخت و نفسگير براي رســيدن به يك صندلي داغ نامي از او در ميان نباشــد. شــايد امروز مهمترين سوال اين باشد كه چه كســي رييس فدراسيون هندبال خواهد شد. جواب اين سوال تا ظهر امروز اگر اتفاق غيــر مترقبهاي پيش نيايد مشخص خواهد شد.

رييس فدراسيون وزنه برداري ايران از حضور نايب رييس فدراسيون جهاني در مسابقات جام فجر خبر داد و عنوان كرد، به مسوولان وزنهبرداري آمريكا اعلام كردهام كه مشكلي براي حضور در ايران ندارند.

علي مراديبااشــارهبه دومين دوره جام فجــر كه نوزدهماســفند ماه برگزار ميشــود، گفت: «دومين دوره جام فجر مقــداري متفاوت از نخســتين دوره آن اســت. به هر حال اوليــن دوره جام فجر مقدماتيالمپيــك بودامااكنونالمپيك را پشت سر گذاشتهايم و اكثر كشورها به فكر پشتوانه ســازي و جوانگرايي هستند و ما هم از ايــن رو به تيم ملــي جوانان و تركيبي از دو تيم ملــي حفاري و مناطق نفت خيز جنــوب كه تيم ملــي اميد ما محسوب ميشــوند فرصت دادهايم تا در اين رويداد شــركت كنند. اميدواريم كه ورزشــكاران بتوانند خودشــان را براي مسابقات سال آينده نشان دهند.»

رييــس فدراســيون وزنه بــرداري با اعلام ســفر نايــب رييس فدراســيون جهاني بــه ايــران گفت: «نايــب رييس فدراســيون جهاني، رييس كنفدراسيون وزنهبــرداري اروپا و آفريقــا و تعدادي از روساي فدراســيونهاي كشورهاي ديگر در جام فجر وزنهبــرداري حضور خواهند داشت. ‪14 1۳،‬ كشــور هم اعلام آمادگي كردهاند. ما هم براي حفظ استانداردهاي لازماز فدراســيون جهانــي درخواســت كردهايم افســران آنتــي دوپينگ خود را به اين مســابقات اعزام كنند.» مرادي در پاسخ به اينكه وزنهبرداران آمريكا در جام فجر وزنهبرداري شركت ميكنند يا خير؟ ادامه داد: «با توجه به موافقت شوراي برون مــرزي و وزارتامور خارجــه مانعيبراي حضــور آمريكا در جام فجــر وزنهبرداري وجود نــدارد كه بايد از ظريف، دســتگاه ديپلماسي كشور و سلطانيفر تشكر كنم. ما آنها را در جريان گذاشتهايم كه مشكلي بــراي حضور در ايــران ندارنــد و منتظر هستيم كه آنها را در اين رويداد ببينيم.»

او در مورد مشكلات مالي فدراسيون واينكه صحبتي با مسوولان وزارت ورزش و جوانــان و كميته ملــي المپيك براي حل آن داشته اســت يا خير؟ گفت: «در همين مراســم تجليل از قهرمانان با دبير كل كميته مليالمپيك صحبت داشــتم. به هر حال احساس ميشــود كه كميته ملي المپيك مشــكلات خــاص خود را دارد. البته وزارت ورزش و جوانان تاكنون 78 درصد از بودجه مصوب فدراســيون را پرداخت كرده اســت. با توجه به اينكه وزنهبرداري جزو رشــتههاي ورزشياول ايراناســت و برنامههاي سال آينده خود را هم اعــلام كرده، اميدواريــم كه مورد حمايت بيشتري قرار بگيرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.