ایران به مصاف قويترین تیم قاره ميرود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - آمنه سليماني ‪Amene Soleimani‬

نخســتين روز از اردوي تيم ملي تكواندو با حضور نفرات برتــر رقابتهاي انتخابي و 10 تكواندوكار برتــر داراي ردهبنــدي جهاني در آكادمي ملي المپيك آغازشد.

البته اولين روز از اردوي تيم ملي بيشــتر به منزله معرفي و جمع شــدن اعضاي دعوت شــده و آشــنايي مربيان و بازيكنان با فضاي اردوهاست.

اردويــي كه از روز گذشــته آغاز شــد و قرار اســت تا اوايل تيرماه ادامه داشــته باشد. اردوي تيم ملــي مردان تكوانــدو جهت اعزام به رقابتهــاي قهرماني جهــان در حالي آغاز شده اســت كه در ميان نفرات حاضر در اردوي تمريني بيش از همه حضور مهدي خدابخشي به چشم ميآمد.

مليپوشي كه درهمان المپيك ريو و پس از شكســت در دومين مبارزهاش سكوت كرد. خدابخشي پس از بازگشت از بازيهاي المپيك به خلــوت خود رفت و به حضــور در تمرينات ليگ و مبارزه در اين رقابتها قناعت كرد.

اين در شــرايطي بود كــه در همان زمان حرف و حديثهايي در خصوص اختلافات بين خدابخشــي و بيژن مقانلو مطرح شد. اختلافي كه سرمربي پيشين تيم ملي در آن برهه زماني منكر ميشد، مقانلو تاكيد داشت كه اختلافي با بازيكنان المپيكي ندارد و عامل شكست هرسه بازيكن المپيكي را در دلايل ديگري جستوجو ميكرد. اگرچه هنوز هم دليل باخت مليپوشان به طور واضح مشــخص نيســت اما هرچه بود سرمربي پيشــين تيم ملي تكواندو براي اثبات اينكه اختلافي وجود نــدارد از مردان المپيكي تكواندو دعوت كرد تا در اردوي تيم ملي حاضر شوند.

او حتــي بارهــا در مصاحبههايش تاكيد

مســابقات واليبال نوجوانان دختر آســيا از امروز 15 اســفندماه در شهر چانــگ كينگ چين آغاز ميشــود كه تيم ملي ايران در نخســتين ديدار خود داشــت كــه خدابخشــي بازيكــن بــزرگ و تاثيرگذاري اســت تا شــايد فضاي مهآلود به وجود امده در تكواندو را تا حدودي تلطيف كند اما گويا مرغ مهدي خدابخشــي يك پا داشت. فرزان عاشورزاده وســجاد مرداني براي شروع دوباره كار خود دعوت سرمربي را پذيرفتند اما تكواندوكار وزن سوم المپيك همچنان سكوت كرد.

دست رد قهرمان جهان به دعوت سرمربي پيشين تيم ملي مهر تاييدي بود براي اختلافات عميق او با مقانلو. خدابخشــي همچنان منتظر ماند تــا تغييــرات در راس تيــم ملي صورت گرفت. حالا مهدي بيباك مربي پيشــين تيم ملي ســكان هدايت تيم ملــي تكواندو را براي رقابتهاي قهرماني جهان بر عهده گرفته است.

او خدابخشي را به همراه ديگر هوگوپوشان دعوت كرد و اين مليپوش نيز بدون فوت وقت در اولين روز از تمرينات تيم ملي تكواندو حاضر شد. حالا او اماده است تا خاطره تلخ شكست در شياپچانگ ريو را با تكرار قهرماني در جهان تا از ســاعت 12 مقابل ميزبــان به ميدان ميرود كه در طول 10 دوره برگزار شده، در تمامي دورهها حضور داشــته است. چين يكي از پرافتخارترين كشــورهاي شــركت كننده در اين بازيها به شمار مــيرود كه همــواره روي ســكو رفته اســت. اين كشــور در 4 دوره به عنوان قهرماني رسيده و ۳ عنوان نايبقهرماني و ۳ مــدال برنــز را در كارنامه دارد. اما واليبال نوجوانان دختر ايران تا كنون در چهار دوره اين رقابتها شركت كرده كه رتبه نهم در سال 2010 بهترين جايگاه كسب شــده ايران است. نوجوانان ايران در ســالهاي 2008، 2012 و 2014 حدودي جبران كند.

اردوهاي تيــم ملي تكوانــدوي مردان با توجه به برگزاري سمينار بينالمللي داوري در آكادمي ملــي المپيــك برگزار ميشــود و پس از آن هوگوپوشان تمرينات خود را در خانه تكواندو پيگيــري ميكنند. شــاگردان مهدي بي بــاك خود را براي رقابتهاي قهرماني جهان آماده ميكنند. بيســت و ســومين دوره مسابقات قهرماني جهــان 2017 از ســوم تيرماه به مدت 7 روز و در موجــو كرهجنوبــي برگزار ميشــود. مهــدي بي باك ســرمربيگري تيمملي كشورمان در بيســت و ســومين دوره مسابقات قهرماني جهــان را برعهده دارد و عليرضا نصرآزاداني و هادي افشار به عنوان مربيان اين تيم هستند. عناوين يازدهم، دهم و دهم مســابقات واليبال قهرماني نوجوانان دختر آسيا را به دســت آوردند. تيم واليبال نوجوانان ايران امســال در پنجمين حضور خود، براي نخستين بار با هدايت مربي خارجي )مايدا چيچيچ( در اين رقابتها شركت ميكند. مايدا هدف از حضور دراين دوره از رقابتها را هم كســب تجربه توصيف ميكند:«لحظهاي كــه هدايت ايران را قبول كردم ميدانستم كار سخت است، زمان كافي هم نداشتيم اما اعتقاد دارم و مطمئن هستم اين بازيكنان ميتوانند آينده خوبي داشــته باشــند و بهترين نتايج را بگيرند. ما به اين مســابقات نياز داشــتيم؛ به تجربه اين بــازي، زندگي كردن در كنــار همديگر، در هتل بودن و در كنــار هم بودن نيــاز داريم، اينها چيزهايي است كه ميتوانيم ايران را به بهترين شكل نشان دهيم».

تيم واليبــال نوجوانان ايران پس از بازي برابر چين نبرد سخت ديگري نيز با هنگ كنگ دارد.

گروه بندي تيمها به شرح زير است: گروه اول: چين، هنگ كنگ و ايران گروه دوم: ژاپن، نيوزيلند و ساموآ گروه سوم : تايلند، استراليا گروه چهــارم: كره جنوبي، چين تايپه و ازبكستان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.