ميخواهم دينم را ادا كنم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دارنــده 2 مدال طلاي جهــان با ابراز رضايت از عمل جراحي آشيل پاي راستش اعلام كرد انگيزه زيادي براي بازگشــت به دنياي قهرماني دارد. رضا يزداني با اشاره به آخرين وضعيت خود پس از عمل جراحي بر روي آشيل پاي راستش كه در بيمارستاني در شــهر كلن آلمــان انجام شــد، گفت: «خوشبختانه طبق اعلام پروفسور جراحم اين عمل بســيار خوب و موفقيتآميز بوده است. پيش از عمل نظر جراحم اين بود كه پايم بايد ۳ ماه در گچ باشد اما خوشبختانه پس از عمل جراحي اعلام كرد تنها 12 روز بايــد در گچ بماند و پــس از آن بخيههاي پايم را ميكشد.»

دارنده 2 مدال طلاي جهان ادامه داد: «نظر جراحم اين اســت كه ۳ ماه ديگر باز هم به آلمان برگردم تا وضعيت آشيل پايم را به طور دقيق معاينه كند كه اين موضوع را پس از باز كردن گچ نهايي خواهيم كرد. كفش ويژهاي را برايم ســفارش دادهاند تا پــس از باز كــردن گچ تا ۳ مــاه با آن راه بروم. البته در حال حاضر به وسيله عصا راه رفتن با يك پا و برخي حركات اصلاحي را آغاز كردهام.»

او دربــاره زمان دقيق بازگشــتش به ميادين كشــتي گفت: «هنــوز جراحم در ايــن باره صحبتي نكرده اما بين 6 تا 8 ماه طول دوره درمانم را در نظر گرفته اســت. البته اين موضوع به شــرايطم بستگي دارد چرا كــه فاصله زيادي در آشــيل پايم به وجود آمده كه جراحان مجبور شــدند دو سر آشــيل را بكشند و گچ بگيرند تا محكــم به هم جوش بخــورد. به همين دليــل روزهــا و پروســه سختي را پيش رو دارم تا پس از طي كردن مراحل طول درمان تمريناتم را شــروع كنم.»

يز د ا نــي با بيــان اينكه فعلا نميتواند دربـــــــاره با ز گشــــت حتمــي بــه تشــك كشتي صحبت كنــد، ادامه داد: «بايد پروسه درمانم طي شــود. من تــازه جراحي كردهام و هيــچ چيز به طور دقيق مشخص نيست اما واقعا تا جايي كه بتوانم دوست دارم كشتي بگيرم تا ديني را كه به مردم دارم ادا كنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.