يك افتخار ديگر در راه است

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

فدراسيون جهاني بســكتبال در گزارشي به وضعيت تيم مليايران پرداخته و تاكيد كرده كهايرانبا قدرت درانتظار شــروع سيســتم جديد رقابتهاي آسيا است. ســايت فدراســيون جهاني بســكتبال در گزارش خود به وضعيت تيم ملي ايران در مســير انتخابي جام جهانــي 2019 پرداخته و در همين راستا گفتوگويي را با علي توفيق، دبير فدراسيون بسكتبال ايران انجام داده اســت. در اين گزارش آمده اســت: «تنها شــش ماه از قهرماني ايران در مسابقات آسيا چلنچ گذشــته اما بازيكنان ايران نميتوانند منتظــربمانند تا يكافتخار ديگربراي كشورشان كسب كنند. ايران توانسته سهميهاش را براي مســابقات آســيا كاپ در لبنان بگيرد و از دهم تا بيستم آگوســت در اين مسابقات شركت ميكند كه شــروع شيوه جديدبرگزاري مسابقات بســكتبالاست. علي توفيق، دبير فدراسيونبسكتبالايرانبا قدرت معتقداست كه سيستم جديد مسابقات ميتواند بسكتبال آسيا را تغيير دهد.»

در ادامه اين گزارش همچنين اشــاره شده اســت: «طبق سيستم مسابقاتي بسكتبال از سال 2017 شانزده تيم آســيايي و اقيانوسيه در مسابقات انتخابي جام جهاني 2019 شــركت ميكنند واين مســابقات به صورت رفت و برگشــتانجام خواهد شد. مســابقات در شش ماه نوامبر، فوريه، ژوئن، ســپتامبر، نوامبر 2018 و فوريه 2019 برگزار ميشود. انتخاب شدهها تشكيل ميشونداز هفت تيم برتر كه به چينبه عنوان ميزبان اضافه ميشوند و دراولين دوره جام جهاني كهبا ۳2 تيمبرگزار خواهد شــد شــركت خواهند كرد. توفيق ميگويداصليترين قسمتاين سيستم جديد كه من را هيجان زده ميكند اين است كه تيمها فرصت بيشتري دارند تا برابر هواداران و تماشاگران خود به ميدان بروند.» در بخش پاياني اين گزارش همچنين آمدهاســت: «در تقويم جديد فيبا آسيا تيمهاياين قارهاســتراليا و نيوزيلند را نيز برابر خود ميبينند.» حركتي كه توفيق آن را به عنوان يك پيشرفت براي بسكتبال آســيا ميداند. او ميگويد: «حضوراســتراليا و نيوزيلند در بين تيمهاي آسيايي نه تنها جذاب است، بلكه يك فشــار مضاعفي به قدرتهاي سنتي بسكتبال آسيا وارد ميكند تا آنها پيشرفت داشته باشند و بتوانند برابر آنها بازي كنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.