اردوی آماده سازی در سرزمین مارادونا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مليپوشــان چوگان روز گذشته جهــت آمادگــي بــراي رقابتهاي مقدماتي جــام جهاني كه تير ماه 96 در ايران برگزار ميشود عازم آرژانتين شدند.

تركيب تيم ملي اعزامي را در اين اردوي تمريني بهــادر بابايي و مهدي پور سعادتي دو تن از اعضاي تيم ملي چوگان كشور تشكيل ميدهند.

ايــن دو مليپوش خــود را براي حضور در رقابتهــاي مقدماتي جام جهاني كه ســال آينده ايران ميزبان اين رقابتها است آماده ميكنند.

ايــن اردو به مدت شــش هفته زير نظــر دو مربي آرژانتيني تيم ملي چوگان، برگزار ميشود.

پابلو ســرونت و مارتين ســرونت در حالــي هدايت تيم ملــي چوگان ايران را بر عهده گرفتهاند كه مسوول آماده ســازي چوگان بازان كشورمان براي رقابتهاي مقدماتي جام جهاني كه ســال آينده برگزار ميشــود نيز ميباشند.

مليپوشان چوگان ايران در حالي با دانش آرژانتينيها آموزش ميبينند كه خاستگاه اصلي رشته چوگان ايران اســت و ريشــه اين ورزش را در تار و پود تاريخ ايران ميتوان به خوبي ديد اما به لحاظ فني مليپوشان ايران زير نظر مربيان آرژانتيني تعليم ميبينند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.