کولاکوویچ گزینه سرمربیگری هندبال

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رفت و آمدهاي اخير همسر سرمربي تيــم ملي واليبال ايــن احتمال را بوجود آورده كه ســاندرا كولاكوويچ شــايد در يكی از تيمهای هندبــال به عنوان مربی مشغول به كار شود. بعد از بازديد ساندرا كولاكوويــچ از اردوي تيــم ملي هندبال بانــوان كه خــود را جهت آمادهســازي رقابتهاي آســيايي كــره جنوبي آماده ميكند ايــن احتمال وجــود دارد كه او بهعنوان مربي در يكي از ردههاي تيم ملي هندبال بانوان فعاليــت خود را آغاز كند. عباســعلي اكبري، سرپرســت فدراسيون هندبال حضور ساندرا را در ايران غنيمت ميداند و به همين دليل قرار است از او در هندبال بانوان استفاده كنند: «با توجه به اينكه ايگور كولاكوويچ بهعنوان سرمربي تيم ملي واليبال ايران در يك ماه گذشته انتخاب شد، غنيمت شمرديم تا از حضور همسر ايشــان در فدراسيون هندبال بهره ببريــم و از همكاري او اســتفاده كنيم. بنابرايــن جلســهاي را ترتيــب داديم تا گفتوگويي با ســاندرا كولاكوويچ داشته باشــيم تا ببينيم ميتواند بــه ما در اين راه كمك كند يا نه.» ســاندرا كولاكوويچ همســر كولاكوويچ 47 ســاله است و در تيم ملي هندبال مونته نگرو بازي ميكرد. او يك بار هم بهعنوان ســرمربي تيم ملي بانوان اين كشــور انتخاب شد. او در سال 2001 در قهرمانــي جهــان همراه با تيم ملي كشورش به مدال برنز رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.