درخشش دختران تنيس در مسابقات زير 14 سال آسيا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

هفتــه نخســت از رقابتهاي تنيس زير 14 سال آسيا در حالي به پايان رســيد كــه قهرماني اين مرحله از رقابتها به دختران ايران رسيد.

درهفته نخســت رقابتهاي تنيــس زير 14 ســال آســيا كه بــه ميزبانــي قطر برگزار شــد در پايــان نماينــدگان كشــورمان موفق شــدند با كســب رتبههاي برتــر عناويــن قهرمانــي را از آن خود كنند.

در پايان هفته نخســت بازي ها، مشــكات الزهراء صفي از ايران قهرمان شد، فاطمه سادات زنجاني از ايــران در جايگاه دوم ايســتاد، آتدرا ســودرلند از انگلستان عنوان سوم را به خود اختصاص داد و دريا مســتوفي رتبه چهــارم را به خود اختصاص داد.

همچنين در بخش دو نفره نيز تيم دنيا عامري و مشــكات الزهراء صفي از ايران قهرمان شــدند، دريا مســتوفي- فاطمه سادات زنجاني از ايــران نايــب قهرمان شــدند و كمند افشــارزاده به همــراه مينه ماردوســيانس و ملينــا مهرانيمليسا مهراني از ايران نيز مشتركا سوم شدند.

اين مســابقات بــه مدت يك هفته و با حضور تنيســورهايي از ايران، انگليس، قطــر، مصر، هند، بحرين و يمن برگزار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.