تقويت تيم ملی با ملی پوش سرباز

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اصلانی خرید جدید نفت

فريد اصلاني، مليپوش بســكتبال ايران با پايان خدمت سربازياش به تيم نفت آبادان پيوســت. اصلاني كه در اين فصل با توجه به اينكه مشمول خدمت مقدس ســربازي بود به تيم نيروي زميني پيوسته بود با پايان دوران ســربازياش راه آبــادان را در پيش گرفت تا در ادامــه فصل لباس پخش و پالايش اين شــهر را به تن كند. اصلاني پس از صادر شــدن كارت بازياش براي اين تيم جنوبي و مدعي به ميدان خواهد رفت. پخش و پالايش از جمله تيمهاي خوب مدعي اين دوره از رقابتهاي ليگ برتر بســكتبال بوده است. فدراسيون بسكتبال با حمايت از ورزشكاران جوانش اين فرصت را در اختيار آنها قرار داده اســت كه در صورت پايان خدمت سربازيشــان در ميانههاي فصل بتوانند در تيم ديگري به ميدان بروند. پيش از اصلاني، حسين رحمتي نيز از نيروي زميني به شهرداري كاشان پيوسته بود.

سهميه جهاني براي ساحلي بازان ایران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.