از قهرمانان مثل افراد شاغل حمایت کنید

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مسعود سلطاني فر كه در روزهاي برگزاري المپيك و پارالمپيك، در ســازماني ديگر حضور داشت و كمي دورتر افتخارات مدال آوران ايران در ايــن رويداد را ميديد، حالا بهعنوان نفر اول ورزش پشت تريبون ميرود.

او حرفهايــش را بــا قدردانــي از رييس جمهــوري به خاطــر حمايتهايــش از جامعه ورزش آغــاز ميكنــد و ميگويــد: «با تلاش ورزشــكاران، مربيان و روســاي فدراسيونهاي ورزشــي و مســوولان وزارت ورزش و جوانان و كميته ملي المپيك دستاوردهاي تاريخي مهمي براي ورزش ايران به دســت آمــد. از جمله اين دستاوردها كسب بيشــترين سهميه ورودي در تاريــخ ايران در المپيك و پارالمپيك 201۶ ريو بود به گونهاي كه ۶4 سهميه حضور ورزشكاران ايران در المپيك و ۹7 سهميه نيز در پارالمپيك به دست آمد.»

او افتخــارات ورزش در اين رويداد را كنار هم ميچينــد و ادامه ميدهد: «كســب اولين مدال المپيك تاريخ زنان توسط كيميا عليزاده، صعود واليبال ايران به يك هشتم نهايي، حضور تيــم داوري ايران در المپيــك، افتخار آفريني زهــرا نعمتي در المپيك و پارالمپيك به صورت توامان، حضور حســن تفتيان دونــده پرافتخار ايران در نيمه نهايــي المپيك و افتخار آفريني مجتبي عابديني در رشته شمشيربازي، در كنار شكســتن ركورد دنيا توســط كيانوش رستمي و افتخار آفريني ســهراب مرادي، كسب طلاي

حسن یزداني:

حسن يزداني كه پس از شانزده سال در كشتي آزاد بــه دســت آمد و همچنين كســب عنوان قويترين مردان دنيا توســط سيامند رحمان، وزنهبردار پارالمپيكي ايــران از جمله افتخارات مهم ورزشكاران ايران در اين رقابتها بود. نقطه اوج ايــن افتخارات حضور موثر و افتخار آفريني جانبازان و معلولان ورزشكار ايران در رشتههاي مختلف ورزشــي و افتخار آفرينيهاي آنها بود. اين افتخارآفرينيها نشــان دهنده اين بوده كه هيچ چيز شيرينتر از عشق ورزشكاران ايران به سرزمينشان وجود ندارد ».

او در بخــش ديگــري از صحبتهايش از خاطــره تلخي ميگويد كــه پارالمپيك ريو در ذهن ايرانيها گذاشت: «لازم ميدانم از مرحوم بهمن گلبارنژاد، ورزشكار جانبازمان ياد كنم كه در ميدان مســابقه جان به جان آفرين تســليم كرد ».

ســطاني فر به موفقيتهاي ورزشكاران در دوره دولــت تدبير و اميد هم اشــارهاي دارد و گزارش كوتاهي ارائه ميكند: «ورزشكاران ما در ســه سال و نيم توانستند در مجموع پنج هزار و 888 مدال رنگارنگ به دست بياورند. همچنين شــاهد 112 ميزباني ايران از مسابقات مختلف بوديــم. واليبال ما قهرمان مطلق قاره آســيا در همه ردهها شد و در ليگ جهاني نيز حضور پيدا كرد و توانست پس از 52 سال به المپيك برسد و راهي مرحله يك چهارم نهايي شود. همچنين كشــتي آزاد ايران نيز شش ســال متوالي است كــه قهرمان بلامنازع جام جهاني ميشــود. در فوتســال آقايــان و بانوان نيز افتخارات بســيار خوبي به دست آمده است.»

وزيــر ورزش و جوانــان بــا عبــور از اين افتخارآفرينيهــا تاكيد دارد كه تداوم اين روند، به حمايتهاي بيشتر و انجام فعاليتهاي ديگر نياز دارد: «با وجود تمامي تنگناهايي كه دولت با آن دســت به گريبان اســت، توانســتيم يك ميليون و 700 هزار مترمربع به ســرانه ورزش ايــران اضافه كنيم. 47 پــروژه نيز آماده افتتاح اســت كه انشــاءا... طي ماههاي آينده توسط رييس جمهوري به بهرهبرداري ميرسد.»

ســلطانيفر از نگاه ويژه رييس جمهوري هم تقدير ميكند: «اعتبــارات ورزش ايران در ســال ۹5 حدود دو برابر نســبت به ســال ۹2 رشد داشته اســت كه اين موضوع نشان دهنده اهتمام ويژه دولت «تدبير و اميد» در حمايت از ورزشكاران و ورزش ايران است.»

او حرفهايــش را بــا مخاطب قــراردادن رييس جمهــوري ادامه ميدهد: «از حضرتعالي ميخواهــم كه جامعه ورزش ايران را كماكان از حمايتهاي ارزشــمند خود بهرهمند ســازند تا انشاءا... شاهد رشد هر چه بيشتر ورزش ايران و ادامه موفقيتهاي قهرمانانمان باشيم.»

رستمي: از مراسم تجلیل انگیزه گرفتیم قهرمان وزنهبرداري جهان و المپيك در حاشــيه مراسم تقدير آنچه وعده شده بود پرداخت شود.» قهرمان وزنهبرداري المپيك ريو از قهرمانان بازهم به حرفها و تصميمات گذشــته خود اصرار كرد و در مورد تمريناتش هم گفت: «فعلا تمرين ميكنم و اميدوارم اتفاق مدعي شد راهي كه درست باشد را ادامه ميدهد. كيانوش رستمي در خوبي بيفتد. مســلما همينطور اســت. من راهي كه درست باشد را حاشيه مراسم تجليل از مدالآوران المپيك با حضور رييسجمهوري ادامه ميدهم چون با اين روش ميتوانم دل مردم را شاد كنم. البته گفت: «همين كه رييسجمهور پيــش از آغاز تعطيلات نوروز وقت در مسابقات آسيايي هم حضور نخواهم داشت.» قهرمان وزنهبرداري گذاشتند و در اين مراسم حضور پيدا كردند جاي شكرش باقي است كشورمان در مورد اينكه انوشــيرواني گفته بود همه بايد در اردوي و ايــن موضوع انگيزهمان را براي آينده بيشــتر ميكند و ميتوانيم تيــم ملي حاضر شــوند، ادامه داد: «خواهش ميكنم وارد حاشــيه تعطيلات را به خوبي سپري كنيم.» او در مورد دريافت جوايزش هم نشــويد. رســانهها و همه مردم كمك كنند تا دست به دست هم به ادامــه داد: «يك كاغذي را به عنوان حواله به ما دادند و اميدوارم هر سوي موفقيت پيش برويم.»

دبير فدراسيون كشتي با حضور در مراسم تجليل از قهرمانان و مدال آوران المپيك از برگزاري اين مراســم قبل از آغاز سال جديد تقدير كرد.

رضــا لايق كــه بــه نمايندگی از فدراســيون كشتی در اين مراسم حاضر شده بود، درباره برگزاري مراسم تجليل از قهرمانــان و مــدال آوران المپيك و پارالمپيك ريو گفت: «خدا را شــكر كه اين مراسم برگزار شد. البته قرار بود بعد از پارالمپيك ريو اين مراسم برگزار شود اما ســه ماه به تاخير افتــاد. با اين حال باز هم خوب اســت كه قبل از آغاز سال ۹۶ اين اتفاق افتاد و قهرمانان توانستند عيدي خود را دريافت كنند.»

دبير فدراســيون همچنين با اشاره به نحوه برگزاری اين مراســم ادامه داد: «واقعا برگزاري چنين مراســمي خوب است، چرا كه زندگي برخي از قهرمانان ما با اين جوايز ميگذرد. اكثر آنها شغل ديگري ندارند. از اين رو برگزاري چنين مراسمي اتفاق قشنگي است.»

دبير فدراســيون كشــتي در پاسخ به اين پرســش كه مهمترين درخواست قهرمانان ورزش ايران از رييس جمهوري چه چيز ميتواند باشد، گفت: «مهمترين درخواست از مسوولان توجه به قهرمانان است. اينكه بيمه شوند و دغدغه زندگي روزمره خود را نداشته باشند.

رضا لايق دبير فدراســيون كشتی همچنيــن ادامــه داد:« ورزشــكاران و قهرمانــان مــا ميخواهند بعــد از هر مســابقه در زندگي شــخصي خود نيز آرامش و آسايش داشــته باشند. از اين رو خوب است كه مشكل اشتغال و بيمه آنها حل شود.»

كســب نخســتين مدال بانوان در المپيــك ايــن توجيه را بــراي برگزار كنندگان ايــن مراســم دارد تا كيميا عليزاده را بهعنوان نماينده ورزشكاران انتخاب كننــد. به خاطر همين انتخاب هم هســت كه كيميا در حضور رييس جمهوري، دقايقي پشت تريبون ميرود و متنــي كه در دســت دارد و در اصل حرف دل قهرمانان است را ميخواند.

او با اين كلمات، نگاهها را به سمت خود ميچرخانــد و رييس جمهوري را مخاطب قرار ميدهــد: «بهعنوان عضو كوچك خانواده بــزرگ ورزش بر خود واجب ميدانــم كه از تمامي حمايتها و زحمات حضرتعالي در هموار شــدن مسير رشــد و ورزش در دولت «تدبير و اميد» تقدير و تشــكر كنــم. همان گونه كه اســتحضار داريــد مدالآوري ورزشكار در رويدادهاي بزرگ المپيك و پارالمپيك منوط به پشــتيبانيهاي معنــوي، اجتماعي و اقتصادي اســت كه اين مهم، جز با حمايت مســوولان كشــوري و بخصــوص جنابعالــي كه همــواره بــا رهنمودهاي اثــر بخش بزرگترين حامــي ورزش ايران بودهايد، ميسر نميشود. اجازه ميخواهم برخي از درخواستها و مسائل ورزشكاران را به حضورتان اعلام كنم تا مانند هميشه در ســايه مساعدتهاي دولت «تدبير و اميد» تدبيرتان بر اميدمان بيفزايد.»

درخواست و مســائل ورزشكاران به اين شــكل كنار هم قرار ميگيرد و از زبان كيميا شــنيده ميشود: «ما بر اين باوريم كه ورزشــكار بودن فرصت مغتنمــي اســت كه از ســوي خداوند منان به ما اعطا شــده اســت اما همان گونه كه استحضار داريد حفظ و ارتقاي ايــن هديه خداوندي فــراز و فرودهاي بيشــماري دارد كه فقط با حمايتهاي بزرگاني همچون شما ميتواند روياها و آرزوهايمان را محقــق كند. لذا تقاضا داريــم دســتور بفرماييد ورزشــكاران قهرمان را مانند يك شــاغل محسوب كنند و تا زماني كه ورزشكار مليپوش هستيم تســهيلاتي مانند ساير مشاغل قراردادي برايمان لحاظ شود تا بتوانيم با خيالي آســودهتر در دنياي قهرماني گام برداريم. جناب آقاي رييسجمهور، بــراي شــكوفايي اســتعدادهاي مــا ورزشــكاران تيمهاي فنــي و اجرايي متعــددي بــدون چشمداشــت و بــا دلســوزي بي نهايت تــلاش ميكنند، فشــارهاي رواني اقتصــادي زيادي كه بر بســياري از آنها وارد ميشــود براي ما آزاردهنده است. تقاضا داريم دستور فرماييد تا با الطاف ويژه شــما مربيان ســطوح ملــي در رشــتههاي مختلف ورزشي در طول مدتي كه در اين سمت قرار دارند از تســهيلات و بيمه اشتغال بهرهمند شوند. بســياري از ورزشكاران مــدال آور در حــال تحصيل هســتند كــه تمرينات دايمي امــكان حضور در كلاسهاي درس را محدود ميكند. لذا تقاضا داريم دســتور فرماييد آموزش و پرورش و وزارت علوم فرآيند ويژهاي را براي تحصيلات ورزشــكاران مليپوش اردونشين فراهم كنند.»

اولين مــدالآور بانوان در المپيك در بخــش پايانــي ايــن ســخنراني، ميگويد: «جنــاب آقاي دكتر روحاني، بسياري از ورزشــكاران سطح قهرماني در رشــتههاي مختلف بــه تجهيزات ورزشي تخصصي نياز دارند كه متاسفانه هنوز در داخل كشــور توليد نميشود. لذا تقاضا داريم دستور فرماييد واردات اين نوع از كالاها در اولويتهاي نخست طبقهبندي كالاهاي وارداتي قرار گيرد. در پايان به نمايندگي از ســوي تمامي ورزشــكاران اعلام ميكنم، جناب آقاي رييس جمهــور؛ از عمــق جانمان از تمامي تلاشهــا، حمايتها، بردباريها و شكيباييهاي شــما و دولت تدبير و اميد در به ثمر رساندن برجام كه براي فعاليتهاي ما ورزشكاران در عرصههاي بينالمللي، دستاوردهاي بسياري را به ارمغان آورد تشكر و قدرداني ميكنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.