ممنوعالمصاحبه هستم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دارنده مدال طلاي كشــتي آزاد المپيــك ريــو در حاشــيه مراسم تقدير از قهرمانان از اينكه دولت در چنين شرايطي تصميم به برگزاري مراسم گرفت، تقدير كرد.

حســن يزدانــي، قهرمــان كشتي آزاد بازيهاي المپيك ريو در حاشــيه مراسم تقدير از مدال آوران بازيهــاي المپيك 201۶ گفت: «ممنوع المصاحبه هستم، مربيان تيم ملي گفتهاند كه فعلا صحبت نكنــم تا شــرايط بهتر شــود.» البته او درباره برگزاري اين مراســم گفت: «بايد از دولت تشــكر كرد كه توانســت مراسم تقديــر از قهرمانــان را با وجود مشــكلات فراوان قبــل از پايان سال برگزار كند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.