مورينيو: چرا نبايد زلاتان توپ طلا بگيرد؟

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان - سيد علی بلندنظر ‪Ali Boland nazar‬

ژوزه مورينيو، مربي منچستريونايتد قصــد دارد 35 ميليون پوند براي خريد اريك داير، ستاره تاتنهام بپردازد. مربي يونايتد طرفدار سرســخت اين بازيكن 23ســاله انگليسي اســت و چند باري بازي او را از نزديك تماشــا كرده است. مورينيو ميخواســت اين ســتاره سابق اسپورتينگ ليســبون را در ژانويه بخرد ولي تاتنهام حاضر به مذاكره نشــد. آنها تنها پيشنهادهاي بالاي 45 ميليون پوند را براي اين ستارهشان بررسي ميكنند.

موريســيو پوچتينو ايــن بازيكن چندپســته را يكي از بازيكنان كليدي تاتنهام ميداند و گفته كه او فروشــي نيســت اما مورينيو 200 ميليون پوند بودجه خريد بازيكــن در اختيار دارد و ميخواهــد كه يونايتد را دوباره قهرمان ليــگ برتر كند. او قصد دارد يك مدافع مياني، يك هافبك و دو مدافع كناري را به تيمش اضافه كند.

ژوزه مورينيــو ميگويــد آن ديوي نيســت كــه در ابتــداي ورودش بــه منچســتريونايتد تصــور ميكردند باشــد. مورينيو نخســتين مربــي تاريخ منچستريونايتد شد كه در نخستين فصل كارش جام گرفت وقتي در بازي هيجان انگيز هفته گذشــته برابر ســاوتهمپتون در ويمبلــي به پيروزي 3 بر 2 رســيد و قهرماني جام اتحاديه را به دســت آورد. او به دنبال موفقيتهاي بيشــتر اســت كه با بازي برابر روســتوف در مرحله يك هشتم نهايي ليگ اروپا شروع ميشود. او در حالي به اولدترافورد آمد كه اواســط فصل قبل از چلســي اخراج شــد بعد از نزول فاحش مدافع عنــوان قهرماني كه با درگيري با پزشــك باشگاه و همچنين ناآرامي در رختكن همراه بود.

مورينيــو گفــت: «فكــر ميكنــم منچســتريونايتد فهميده مــن آن ديوي نيســتم كه مردم ميگوينــد. آنقدرها هم پسر بدي نيســتم، يك آدم خودخواه كه كاركردن با او سخت است. حداقل تا الان كســي از تمرين فرار نكرده وقتي كه من رســيدهام! من از آنچه شما رسانهها تصور ميكرديد، بهترم. مردم خوشحالند كه من را كنار خود دارند و بــا من كار ميكنند، دارنــد ياد ميگيرند كه دوســتم داشــته باشند.»

مربي پرتغالي ادامه داد: «رابطه من با بازيكنان خيلي خوب اســت و رابطهام بــا مالكان و هيات مديــره فكر نميكنم فقط حرفهاي باشد بلكه بر اساس اعتماد اســت و فراتر از قــرارداد مربي با مالك و هيات مديــره پيش مــيرود بنابراين خوشحالم. احساس من اين است كه همه خوشــحالند ضمن اينكه قرارداد من سه ساله اســت هفت يا هشت ماهه نيست و من به دنبال پيشرفت و تحول هستم.»

خريــدن زلاتــان ابراهيموويچ اقدام الهام بخشــي بود چون اين ســوئدي 35 ســاله تا اينجا 26 گل زده از جمله دو تا در فينــال هفته قبل. مورينيو كه قبلا در اينترميلان مربي او بوده، ميگويد باشگاه بند تمديد خودكار 12 ماهه قرارداد فعلي او كــه تا پايان اين فصــل اعتبار دارد، را فعال ميكند: «زلاتان در سال دوم كارش در اين تيم نقشي اساسي خواهد داشت و فكر ميكنم او مايل است بماند. قراردادش يكســاله بود با گزينه تمديد يكساله. مهم نيســت كه تا آخر فصل چه اتفاقي بيفتد اما تعــداد گل هايش، جامــي كه برده، تاثيري كه روي بازيكنان ديگر داشــته و همچنين دو بار بازي در ويمبلي نشــان ميدهد فصل خيلي موفقي داشــته. من فقط بازيكنانــي ميخواهم كه صددرصد ميخواهنــد بمانند اما احســاس من اين اســت كه ابراهيموويچ واقعا از وضعيتش راضي اســت. اخيرا با يــك مجله بزرگ

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.