توخل: ونگر و انريكه الگوهاي من هستند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

انتخاب مربي شايســته براي بارسلونا قطعا آثار گســتردهاي روي همه تيم دارد؛ مربي جديد نه تنها مسير جديدي را ترسيم ميكنــد بلكه مشــخص ميشــود كه چه كساني بايد بمانند يا بروند. روزنامه ماركا به 10 بازيكني اشــاره كرده كه آينده شان در بارسلونا منوط به تصميم مربي بعدي است:

1- اليكس ويدال

امــكان فــروش وجود دارد. درســت زمانــي كه بهترين بازيهايش را در تركيب بارسلونا تجربه ميكرد، مصدوميت شديدي گريبانگيرش شــد. در طول تابستان، دفاع راست در اولويت باشگاه است و احتمالا بايد منتظر خروج او از نوكمپ باشيم.

2- آندره گومز

گاهي وقتها تقصيرها به گردن او انداخته شــده اما اگر جانب انصاف را رعايت كنيم اين بازيكن نتوانســته به اندازه 35 ميليون يورويي كه تيم برايش پرداخته موثر واقع شود. بازيكن مورد علاقه لوييس انريكه هنوز نتوانســته در حضــور اين مربي جايي ثابــت در خط مياني بارسلونا براي خودش دست و پا كند.

3-آردا توران

او به پيشنهاد چينيها پاسخ منفي داده اما شايد دست بردار ستاره ترك نباشند.

4- دنيس سوارس

در فصل اول كارش توانســته انتظارات را بــرآورده كند اما در فصــل دوم با مربي جديد كاملا مشــخص ميشــود كــه آيا ويژگيهاي لازم براي رهبري نســل جديد مدافعان بارسلونا را دارد يا نه.

5- ايوان راكيتيچ

فرم او محــل ترديد اســت و لوييس انريكــه حتي از تركيــب منتخب خود او را بيرون گذاشت. آيا بر ميگردد؟

6- ژرمي متيو

آيا ميتواند شرايط بدني خود را حفظ كند. قرارداد او در سال 2018 تمام ميشود و شايد زودتر فروخته شود تا كمي از مبلغ خريدش از والنسيا جبران شود.

7- خوردي ماسيپ

مربــي جديد بايــد درباره سياســت دروازهبانهايــش تصميم بگيرد و اينكه هر كــدام در چه رقابتي بازي كنند. نفر ســوم شايد برود اگر فرصتي برايش پيش نيايد.

8- پاكو آلكاسر

به اندازه كافي فرصت بازي به دســت نيــاورده و گل نزده. آيــا ميتواند به همين منوال ادامه دهد؟

9- رافينيا

لوييس انريكه به او اعتماد زيادي كرد. آيا جانشــينش هم همين روند را در پيش ميگيرد؟

10- سرخي روبرتو

او به خوبي در دفاع راســت بازي كرده اما هنوز جاي بازياش به طور دقيق معلوم نيســت و نميشود گفت آمادگي لازم براي بازي در خط مياني را دارد يا نه.

استويچكوف: من سامپائولي را انتخاب ميكنم هريستو اســتويچكف اسطوره بارســلونا احساس ميكند با من بود، دوســت داشتم سامپائولي مربي بارسلونا شود. كاري خورخه ســامپائولي همان كســي اســت كه ميتواند به خوبي كه او در شيلي كرد آســان نبود، بردن كوپا آمريكا با آن شيوه جانشــين لوييس انريكه روي نيمكت آبي اناري پوشــان شود. فوقالعاده بود. به خاطر روحيــه پيروزياش حتما او را انتخاب انريكه اعلام كرده فصل بعد مربي بارسلونا نخواهد بود و نامهاي ميكــردم. البته اين تصميم بايد در كمال دقت گرفته شــود.» زيادي از جمله رونالد كومان، موريسيو پوچتينو و ارنستو والورده استويچكوف ســابقه مربيگري در تيم ملي كشورش، بلغارستان برايجانشينياومطرحشده. وهمچنينســلتاويگودرلاليگاراداردهرچندموفقيتزيادي

اما استويچكوف 51 ســاله كه دو دوره براي بارسلونا بازي به دست نياورده. كرد و افتخارات زيادي با اين تيم به دســت آورد، مربي سويا را ســامپائولي در پاسخ به اين شايعه گفته تا پاي جان به كار گزينه كاملي ميداند. او به دياريو اوله گفت: «اگر تصميم گيري در سويا متعهد است.

مائوريســيو پوچتينو، مربي آرژانتيني تاتنهام و همتاي هلنــدياش در اورتون، رونالد كومان هر دو از رد شــايعه احتمال روي كارآمدنشــان بهعنــوان جانشــين لوييس انريكه در پايان فصل جاري امتناع كردند. انريكه گفته است كه در پايان فصل به سه سال مربيگرياش در بارسلونا پايان ميدهد و از پوچتينو و كومان هم بهعنوان كانديداهــاي جانشــيني او ياد ميشــود. در ماه ژانويه شبكه بیبیسی ادعا كرد كه پوچتينو در پاسخ به سوالي درباره احتمال مربيگرياش در بارســلونا از يك اصطلاح استفاده كرده و گفته است كه «با يك گاو ميش در دســتم به دنيا آمدهام». اصطلاح پوچتينو اينگونه توضيح داده شد كه علاقه او به اسپانيول مانع از پيوستنش به رقيب ديرينه اين تيم ميشود اگرچه «گاوميش» هيچ ربطي به تيم ســابق پوچتينو نداشت اما به دنبال انتشــار حرفهاي پوچتينو، او تأكيد كرد كه از حرفهايش سوء برداشت شــده است. او گفت: «من گفتم كه با يك تــوپ Ball() نه گاوميــش Bull(.) من خيلي خوب سازوكار فوتبال را ميشناسم. چيــزي كه تلاش دارم توضيــح دهم اين اســت كه مــن خيلــي خوب فوتبــال را ميشناسم چون از زماني كه به دنيا آمدم، پدر و مادرم مرا با توپ نه گاوميش آشــنا كردند و آن را در دستهايم گذاشتند».

برخلاف پوچتينو، كومان هيچ تلاشــي براي پنهان كردن علاقهاش به هدايت بارسا انجام نداده اســت اگرچه تأكيد كرد كه روي كار فعلياش تمركز دارد. او در پاســخ به اين سوال كه آيا دغدغه فعلياش موفقيت اورتون است، گفت: «البته، هر حرفي كه از طرف من درباره بارسلونا زده شود، بياساس است. من درباره بارسلونا حرف نميزنم».

«چه چيزي بايد بگويم؟ چند هفته پيش هم از من درباره ونگر و انريكه ســوال پرسيده شد. من بيشــتر اين احســاس را دارم كه نبايــد درباره ايــن دو نفر حرف بزنم».

اين جوابي بــود كه توماس توخــل در كنفرانس خبري پيش از بــازياش برابــر بايرلوركوزن به ســوالي درباره آينــده مربيان آرسنال و بارسلونا داد.

انريكــه گفته اســت كه در پايــان فصــل از بارســلونا جدا ميشــود و آينده ونگر هم طبق هر ســال در هالهاي از ابهام قرار دارد و توخل يكي از كساني است كه نامــش در ميــان گزينههاي احتمالي جانشــيني هر دو مربي قرار گرفته است.

او گفــت: «انريكــه و ونگر هر دو مربياني با شــخصيتهاي فوقالعاده هســتند. آرســن ونگر هنوز هم مربي آرســنال اســت و هيچ كس نميدانــد كه او چه مــدت ديگــر آنجا خواهــد بود. لوييــس انريكه هم گفته اســت كه تا پايــان فصل در بارســلونا ميمانــد. هر دو آنهــا هدايت دو تيم بــزرگ اروپا را برعهده دارند. به هميــن دليل من در جايگاهي نيستم كه بخواهم درباره شايعات حرفي بزنم.»

توخل بــا اعتراف بــه اينكه به ســبك بازي هجومي آرسنال و بارســلونا علاقه دارد بخصوص بارســلونا، ادامه داد: «هر دو تيم بخصوص بارســلونا و شــايد هم آژاكس آمستردام، يك برند خاص فوتبالي دارند؛ شــيوه بازي آنها، گرايشي كه به بازي هجومي دارند و برخــي خصوصيات و جنبههاي بازيشــان... آنها فقــط دغدغه كسب نتيجه را ندارند.

آنها يك شيوه خاص را براي بازيشــان در پيــش گرفتهاند. اين باشــگاهها همواره مربيان با شــخصيتهاي خاص داشــتهاند و هميشــه الگو و الهامبخش من بودهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.