ركوردشكني شواليهها در ليگ بسكتبال آمريكا با ستاره تازه وارد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

پیامي که از رونی گرفتم این بود که نميخواهد جایي برود بخصوص چین و ميخواهد به تیم در هر شرایطي کمك کند بنابراین تا آخر فصل صددرصد با ما است. براي فصل آینده هم من صددرصد ميخواهم با ما باشد فرانســوي مصاحبه كردم كه مسووليتي در ايــن جوايز بــزرگ دارد، توپ طلا را ميگويم. كريستيانو رونالدو و ليونل مسي را ميشناســم و ميدانم چه ميكنند اما نميتوانــم باور كنم اين مرد با اين دوران حرفهاي كه داشته و سوابق و افتخاراتش حتي يك بار هم جايزه را به دست نياورده. چرا اين فصل نباشد اگر كار ويژهاي انجام دهد؟ اگر بتواند جامهاي بيشتري ببرد و به فينال ليگ اروپا در استكهلم برسد. چرا نبايد اين مرد 35 ســاله به جايزهاي كه لياقتش را دارد، برسد؟»

مورينيو اما اطمينان كمتري درباره وين روني داشــت كه مــورد توجه تيم ســابقش، اورتون قرار گرفته بعد از آنكه پيشنهاد وسوسه انگيزي از چين داشت: «من واقعــا اين حرفهــا را نميفهمم. پيامــي كــه از وين گرفتم ايــن بود كه نميخواهــد جايي برود بخصوص چين و ميخواهد به تيم در هر شــرايطي كمك كند بنابراين تا آخر فصل صددرصد با ما است. براي فصل آينده هم من صددرصد ميخواهم با ما باشد اما نميتوانم به شما اطمينان صددرصد بدهم. دوســت دارم بازيكنان از حضور در تيم راضي باشــند نه صرفا بــه اين جهت كه من ميخواهم در تيم بمانند».

تيم بسكتبال كليولند كاواليرز ركوردي جديد را براي به رخ كشيدن مهارت بازيكنانش در پرتابهاي سه امتيازي به ثبت رساند. قهرمان فصل گذشــته ليگ ملي بسكتبال آمريكا NBA() در بازي بامداد شــنبهاش برابــر آتلانتا هاوكس كــه اين تيم را با نتيجــه 135 بر 130 شكســت داد، 75 امتيــازش را از 25 پرتــاب ســه امتياز موفق كســب كرد كه اين بيشــترين امتياز كسب شده از پرتابهاي سه امتيازي در تاريخ مرحله گروهي ليگ بســكتبال آمريكا از فصل 1979-1980 كــه اين پرتابها معرفي شدند، محسوب ميشود.

بــا وجــود ايــن ركورد و كســب پيــروزي، تايرون لو، مربــي كليولند از عملكــرد تيمش راضي نبــود. لو گفت: «شــايد ما ميتوانســتيم بهتر از اين بازي كنيم و نتيجه بگيريم. اگر ما پرتابهاي خوبي انجام ميداديم، ميتوانســتيم بيشتر از 25 امتياز پيش بيفتيم و كارمان راحتتر ميشــد اما بــه جاي اين كار فرصتها و وقتي كه داشتيم را به هدر داديم. ما حريف را به اندازه كافي جدي نگرفتيم.»

در واقع كاواليرز در اواســط كوارتر سوم 25 امتياز از حريفش جلو بــود اما آتلانتا اختلاف را به يك امتياز كاهش داد در حالي كه تنها يك دقيقــه و 32 ثانيه به پايان كوارتر چهارم باقي مانده بود اما كايل كروور، بازيكني كه ماه ژانويه از هاوكس به شــواليهها پيوست، با يك پرتاب سه امتيازي موفق ضمن ثبت ركوردي جديد براي كاواليرز براي آنها حاشيه امنيتي فراهم كرد تا به لطف آن بازي را ببرند.

لبران جيمز، ســتاره سرشناس كاواليرز در پايان بازي گفت: «اينكه امشــب توانستم در بازي كه يك ركورد به همراه داشت حضور پيدا كنم، فوقالعاده اســت. اين ركورد بهتر هم شد چون آن را كايل با پرتابش در ســالني كه سالهاي ســال در آن بازي كرده بود، به ثبت رساند. از اين جهت اين ركورد براي ما شبي خاص را ساخت.»

به دنبال ركورد كوبي برايانت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.