نوويتزكي 20 سال در ماوريكس

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

درك نوويتزكي ســتاره دالاس ماوريكس قصد دارد دوران خاطره انگيز خود در ليگ بسكتبال آمريكا را در 39 سالگي هم ادامه دهد و در بيستمين فصل هم بــازي كند. ســتاره آلماني كه پارسال قراردادي دوساله بست ميخواهد تــا نزديكيهاي 40 ســالگي بــازي كند هرچند مصدوميــت روي كارش در فصل 2016-2017 ســايه انداخته. اين بازيكن آلماني كــه جايزه باارزشتريــن بازيكن سال 2007 و بهترين بازيكن فينال سال 2011 را به دست آورده، براي بازي كردن در تيمش در فصل آينده 25 ميليون دلار دريافت ميكند.

وقتي از او ســوال شد آيا فصل آينده هم بازي ميكند، گفت: «فكر ميكنم بله مگر اينكه اتفاقات عجيب و غريبي در تيم در چند هفته آخر فصل رخ بدهد كه بعيد ميدانم. من تابســتان گذشــته گفتم قرارداد دوســاله بستم و ميخواهم به آن پايبند بمانم، حالا هم همين حرف را ميزنم.»

او ششمين بازيكن امتيازآور تاريخ ليگ بسكتبال آمريكا است و ميتواند ششــمين نفري شــود كه به امتياز 30 هزار ميرسد. او به دليل مصدوميت آشــيل، تنها در 6 تا از 29 بازي ابتداي فصل حضور داشت و در 34 بازي به طور متوســط 6/13 امتياز و 4/6 ريباند داشته. اگر او بيستمين فصل را هم تجربه كند با ركورد كوبي برايانت كه 20 سال براي لس آنجلس ليكرز بازي كرد، برابر ميشــود. برايانت سال قبل بازنشسته شد البته با افتخارات بسيار بيشتر نسبت به نوويتزكي.

اين مهاجم قدرتي كه ســه ماه ديگر 39 ساله ميشود، ادامه داد: «20 عدد فوقالعادهاي اســت و اينكه 20 ســال با يك تيم باشي يعني كاري كه كوبي انجام داد و من هم به دنبالش هستم، واقعا باوركردني نيست. علاوه بر آن به 40 سالگي نزديك ميشوم، اين هم عدد خوبي است، از 20 تا 40. اين چيزي اســت كه به دنبالش هستم، اميدوارم اين فصل را خوب تمام كنيم و فصل بعد اين همه مصدوميت نداشته باشم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.