كاراگر: منچستريونايتد به دنبال سهگانه ميكيماوس است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

جيمــي كاراگــر، اســطوره ليورپول طرفــداران منچســتريونايتد را به ســخره گرفتــه و گفته آنها به دنبال فتح ســهگانه ميكيماوس هســتند. تيم ژوزه مورينيو در اين فصل ممكن اســت ســهگانه ليورپول در ســال 2001 را تكرار كند. آنها تاكنون توانستهاند قهرمان جام اتحاديه شوند.

كاراگر ميگويــد: «حتي همين حالا كه 16 ســال گذشته هم آن پلاكارد در ورزشگاه ميلنيوم كارديــف را در خاطر دارم. وقتي آن پــلاكارد را ديدم خنديــدم و هنوز هم من را به خنــده ميانــدازد. آگوســت 2001 بود؛ ســه ماه پس از آنكه فصل مــورد علاقهام در ليورپول به پايان رســيده بود و ما توانســته بوديــم بــه ليگ قهرمانــان برســيم و چند قهرمانــي هم به دســت بياوريــم. طرفداران منچســتريونايتد ميخواســتند به ما بگويند كه نظرشــان درباره دستاوردهاي ما چه بوده است. ما اولين باشــگاه انگليسي شده بوديم كــه فاتح دو جام حذفــي داخلي و همچنين جام يوفا شديم اما عجيب نبود كه طرفداران منچســتريونايتد اين دســتاوردهاي ما را به رسميت نشناســند. آنها اسمش را گذاشتند ســهگانه ميكيماوس. آن هم دو ســال پس از آنكه خودشــان اولين سهگانهشان را كسب كردند. آنها به ما گفتند كه ما پايينتر از آنها هستيم. من از يكشنبه گذشته تاكنون بيشتر و بيشتر به آن پلاكارد فكر كردهام؛ از يكشنبه كه زلاتان ابراهيموويچ ســتاره ويمبلي شد و منچســتريونايتد را به قهرماني جام اتحاديه رســاند. آنها يك قهرماني كســب كردهاند و دو تــاي ديگر در پيش دارنــد. اگر در آن دو تــاي ديگر هم قهرمان شــوند، آيا در انتهاي فصل اسمش را سهگانه ميكيماوس خواهند گذاشت؟ آنها جام اتحاديه را گرفتهاند، به نظر ميرســد در ليگ اروپا هم قهرمان شوند و در جام حذفي هم بايد با چلســي در يكچهارم نهايي بازي كنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.