دروازهبان سابق بارسلونا در هاليوود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

خوسه مانوئل پينتو، دروازهبان سابق بارسلونا بهعنوان موسيقيدان وارد هاليوود خواهد شــد. پينتو 41ســاله موزيسيني موفق است و در زمينه تهيه آثار موسيقي فعاليــت ميكنــد. قــرار اســت يكي از آهنگهــاي او در فيلم جديد «ســريع و خشمگين 8» مورد استفاده قرار گيرد.

نام هنري او Wahin اســت و قطعه Havana از كارهاي او آهنگ شماره 13 اين فيلم خواهد بود.

ايــن اوليــن باري نيســت كــه از آهنگهاي پينتو در سينما استفاده شده است. يك بار ديگر هم يكي از آهنگهاي او در فيلم «ســواري با هم 2» اســتفاده شده بود.

پينتــو در ســال 2014 از فوتبــال كنارهگيــري كــرد و فعاليتهــاي او در عرصــه موســيقي بــا اســتقبال مواجه شــده اســت. او همچنين به دليل اينكه تهيهكننده يك آهنگ در استوديوهايش در الپوئرتو دهســانتاماريا بود، توانســت جايزه اندالوسيان )گرمي دنياي لاتين( را از آن خود كند.

اين دروازهبان اسپانيايي فوتبالش را از رئال بتيس شروع كرد و در سال 1998 به سلتا ويگو پيوست. او پس از يك دهه به بارســلونا رفت و 31 بــازي براي اين تيم در لاليگا انجام داد. پينتو در بارســا ذخيره ويكتور والدس بود. والدس اكنون دروازهبان اصلي ميدلزبورو است. پينتو با بارسلونا دو بار فاتح ليگ قهرمانان و چهار بار قهرمان ليگ برتر شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.