بازيكن سابق پاري سنژرمن در رختكن دستگير شد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

سوزا، بازيساز ســابق پاري سنژرمن در رختكن تيمش دســتگير شــده است. اتهام او فرار مالياتي اســت. ســوزا كه در تيم برزيلينســه در يكي از ليگهاي محلي برزيل بازي ميكند، اخيرا پيش از آغاز يك مسابقه دستگير شــد. او قصد داشت وارد زمين مسابقه شود كه مقامات او را گرفتند. اتهام او اين اســت كه در ســال 2015 از پرداخت ماليات فرار كرده است.

همچنيــن پرونــدهاي در زمينــه قراردادهاي حــق تصوير باز شــده كه در آن نام باشگاههاي بزرگي مانند سائوپائولو، فلوميننزه و گرميو به چشم ميخورد و پاي سوزا هم در اين پرونده گير است.

ســوزا كه اكنون 38 ســال دارد، در باشــگاههاي مختلفي بازي كــرده ولي بلندمدتترين حضور او در يك باشگاه در سائوپائولو بود كه او در سالهاي 2003 تا 2008 در آن بازي كرد. اين دوران باعث شد كه او به پاري سنژرمن برود. او يك فصل را در آن تيم گذراند و 12 بازي هم انجــام داد و پس از يــك فصل به گرميو رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.