تركيه و آلمان، تنها نامزدهای ميزباني يورو 2024

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

با پايان مهلت ثبت درخواست ميزباني از رقابتهاي يــورو 2024، آلمان و تركيه تنهــا كانديداهاي برگزاري اين مســابقات هســتند چرا كه جــز آنها هيچ كشــوري پيشــنهاد خود را به اتحاديــه فوتبال اروپا )يوفا( ارائه نكرده اســت. جز آلمان و تركيه قرار بود كه يك پيشــنهاد ميزبان مشترك از سوي چهار كشور شمالي اروپا، دانمارك، فنلاند، سوئد و نروژ ارائه شود كه در نهايت اين اتفاق رخ نداد. آلمانيها كه آمادگيشان بــراي ميزباني را در ماه ژانويه اعلام كردند، آخرين بار ســال 2006 ميزبان رقابتهاي بزرگ فوتبال بودهاند كه آن مســابقات جام جهاني بود. رينهاد گريندل، رييس اتحاديه فوتبــال آلمان در اين خصوص گفت: «يورو 2024 ميتواند يك پروژه بزرگ براي تمام فوتبال آلمان باشد. با داشتن 10 استاديوم مجهز در آلمان، ما ميتوانيم ميزباني خوبي از اين رقابتها انجام دهيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.