خط قرمز بائوسا روي نام ايكاردي

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

ادگاردو بائوســا مربــي تيــم ملي آرژانتيــن تصميم گرفت بــراي دو ديدار پيش رو مقابل شيلي و بوليوي در مقدماتي جام جهاني از نام مائورو ايكاردي صرفنظر كند. بائوســا اخيرا به ايتاليا ســفر كرد تا بــا مهاجم اينتر ديدار كند و اين شــايعه به وجــود آمد كه اين بازيكن به تيم ملي دعوت ميشود. ايكاردي كه اكتبر 2013 نخســتين بازي ملياش را براي آرژانتين انجام داده هنوز نتوانســته در بازي دوم شركت كند. جالب اينكه اسكيل لاوتزي به ترتيب برابــر اروگوئه )5 فروردين( و پنج روز بعد برابر پاراگوئه اســت كه در بازي اول ميهمان و در بــازي دوم ميزبان خواهد بود. تيته براي اين بازيها ديگو ســوزا را هم به جاي گابريل ژسوس، مهاجم منچسترسيتي به اردوي تيم ملي فراخوانده اســت. ژسوس 19 ســاله كه ماه ژانويه امسال از پالميراس بــه منســيتي پيوســت، در اوليــن بازي اروپايياش براي آبيپوشــان شهر منچستر دچار مصدوميت شــد و از آن زمان تا كنون خانهنشين بوده اســت. تيته در يك نشست خبري در ســائوپائولو براي معرفي بازيكنان دعوت شــده به اردوي سلسائو به خبرنگاران گفــت: «اين فرصــت خوب براي ســوزا يا با وجود بازيهاي ضعيفش در ليگ چين براي هبــي فورچون از ســوي او دعوت شــده. او كه فوريه 2016 از پاري ســن ژرمن به اين تيم رفته هنوز نتوانســته در يك بازي رســمي گل بزند. هيچ شگفتي ديگري در تيم بائوســا نيست چون ليونل مسي، سرخيو آگوئرو، گونسالو ايگواين و پائولو ديبالا همه دعوت شدهاند. آرژانتين بــا 19 امتيــاز از 12 بــازي در جــدول آمريكاي جنوبي پنجم است، برزيل با 27 امتياز صدرنشين است و اروگوئه، اكوادور دروازهبانها: آليســون )رم(، وورتون و شــيلي در ردههــاي دوم تا چهارم قرار دارند. بازيهاي مقدماتي جام جهاني در آمريكاي جنوبي ســوم و هشتم فروردين برگزار ميشود.

اســامي بازيكنــان دعوت شــده به اردوي آرژانتين به اين شرح است:

دروازهبانها: آندوخار )استوديانتس(، گازمن )تيگرس(، رومرو )منچستريونايتد(

مدافعان: مركادو )ســويا(، زابالتا و اوتامندي )منچسترســيتي(، بوفاريني )ســائوپائولو(، رونكاليا )سلتاويگو(، ماس )ترابزون اسپور(، روخو )منچستريونايتد(، موساكيو )ويارئال(، فونس موري )اورتون(

هافبكها: ماســكرانو )بارســلونا(، بيليا )لاتزيــو(، پيزارو )تيگــرس(، بانگا )اينتــر(، انزو پرس )والنســيا(، دي ماريا )پاري سن ژرمن(، كورهآ )اتلتيكومادريد(، آكونا )راسينگ(

مهاجمان: لاوتزي )هبي فورچون(، مســي )بارســلونا(، ديبــالا و ايگوايــن )يوونتــوس(، آگوئرو )منچسترســيتي(، پراتو )سائوپائولو(

ديلي ميل- اشــلي يانگ )چپ(، ماتا )وســط( و دخئــا در تمرين يونايتد. منچستريها از شر ســرما خودشان را حسابي پوشاندهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.