گروسكروتز از اشتوتگارت اخراج شد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

استفانو پيولي گفته كه انتقاد از اينتر موضوع جديدي نيست. او گفته كه اينتر ســطح خود را بالاتر از ايــن خواهد برد و ايــن كار را از بازي بــا كالياري در روز يكشنبه شروع خواهد كرد.

باختهــاي برابــر يــووه و رم در هفتههاي اخير باعث شــده كه منتقدان بگوينــد اينتــر در حد تيمهــاي بزرگ ســري آ نيست اما پيولي گفته كه تيمش ميخواهد به نبرد بر سر رسيدن به جمع سه تيم برتر ســري آ ادامه دهد. او گفته است: «انتقاد پس از بازي با رم؟ اين چيز جديدي نيســت. غيرمنتظره هم نيست. ما ميخواســتيم مقابل جالوروسي بازي متفاوتــي انجــام دهيم. ما يــك نبرد را باختيم اما جنگ بر ســر رسيدن به رتبه سوم جدول را نباختهايم. آن بازي لحظات سرنوشتسازي داشت كه در آن لحظات بايد بيشتر تلاش ميكرديم اما اين دقايق به سود ما نشد.»

از پيولي پرســيدند كــه چه افرادي ممكن اســت در اينتر جانشين او شوند و او گفت: «شما خبرنگاران پديده هستيد! شما هســتيد كه اين شــايعات را مانند ماهــي از آب ميگيريــد و بعد هم از من ميپرســيد كه حالم چطور است! ما تنها داريم به منافع اينتر فكر ميكنيم. در ماه مه در آن زمينه هم صحبت خواهيم كرد. شــايعات آرامش من را به هم نميزند. ما بايد بازيهاي بعــدي را با همان ارادهاي انجــام دهيــم كــه در بازيهــاي قبلي داشتهايم. ما بايد نااميدي خود را به شور و شــوق تبديل كنيم تا بتوانيم برگرديم. ما كارتهاي خود را براي بازيهايمان تا انتهاي فصل داريم؛ اين بازيها از همين ديــدار با كالياري شــروع ميشــود. آنها تيمي هســتند كه در خانه به دنبال فرار از سقوطند و ما بايد موثر بازي كنيم. اور بانگا آماده است و ميتواند در اين مسابقه بازي كنــد. ما بايد به همين ترتيب ادامه دهيم ».

از او دربــاره حد و مرز اينتر ســوال شــد و اينكه ايــن تيم تا كجــا ميتواند

كوين گروسكروتز، مدافع سابق تيم ملي آلمان از سوي باشــگاه اشتوتگارت اخراج شده است. او اخيرا در يك دعواي خياباني حضور داشت و به دليل جراحات وارده بستري شــد. اين بازيكن 28ساله باعث خشــم اين باشــگاه دســته دومي فوتبال آلمان شده اســت. او سه بازيكن جوان را با خود شــب به بيرون برده بود و در نهايت هم كار آنها به دعوا كشــيد. سر اين ستاره سابق بوروسيا دورتموند در جريان اين دعوا بــه كف خيابان برخورد كرد. چهار نفر هم در اين دعوا دســتگير شدند. گروسكروتز در نشست خبري كه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.