كونته: خانوادهام در ايتاليا دلتنگ من شدهاند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

آنتونيــو كونتــه، مربــي چلســي ميگويــد كــه كنار آمدن بــا دوري او براي اعضاي خانــوادهاش در ايتاليا ســخت اســت امــا او هيــچ برنامهاي براي ترك لندن و بازگشــت به وطنش ندارد. مربي ســابق تيم ملي ايتاليا كه تابســتان امسال پــس از يــورو 2016 و ترك آتــزوري، هدايت آبيپوشــان لندن را برعهده گرفت، چلسي را تا آســتانه قهرماني در ليگ برتر پيــش برده و بــه همين دليل شايعاتي درباره آيندهاش شــكل گرفته اســت از جمله اينكــه مالــكان چينــي اينتر ميخواهنــد او را بــراي فصل آينده استخدام كنند. كونته 47 ساله ميگويد بازگشت به ايتاليا خانواده او را خوشــحال خواهد كرد اما خودش تصميمي براي انجام ايــن كار ندارد. كونته دو ســال ديگر با چلســي قرارداد دارد و گفته ميشود در صورت قهرماني چلســي در ليگ برتر، رومن آبراموويچ مالك باشگاه، حقوق فعلي او را كه 6 ميليون پوند در ســال اســت افزايش خواهــد داد. كونتــه گفــت: «وضعيــت من خيلي روشــن است. من با چلسي قرارداد دارم و ما داريم ســعي ميكنيم كه يك چيز مهم را دركنار باشگاه، براي حال و آينده بسازيم. من اينجا خوشــحالم. تنها مشكلي كــه در ايــن فصل داشــتهام دلتنگي خانوادهام بوده اســت. خانواده من در ايتاليا ماندهاند. مــن اينجــا دارم كار ميكنم، براي آينــده كار ميكنم و در تلاشم تا آنها را به اينجا بياورم و دوباره كنار هم باشيم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.