آرسنال به دنبال مربي يوونتوس

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

آرسنال مكس آلگري، مربي يوونتوس را بهعنوان جانشــيني ايدهآل براي آرسن ونگر در نظر گرفته است. ونگر در هفتههاي آتي درباره آيندهاش تصميم خواهد گرفت. آرســنال به او پيشــنهاد قراردادي دوساله داده اســت و ونگر در صورت پذيرفتن آن، بيست و ســومين فصلش با آرسنال را نيز خواهد گذراند.

اما اگــر ونگر در تابســتان قراردادش را تمديــد نكند، آلگري در صدر فهرســت آرســنال قرار دارد. ونگر در فصلهاي اخير با اعتراضات گسترده هواداران روبهرو شده اســت و اخيرا هم انتقــادات فراواني از او شده، چرا كه تيمش عملا حضور در كورس قهرماني را از دســت داده اســت. انتقادات بهويژه زماني شــدت گرفت كه آرسنال در ليگ قهرمانان در خانه بايرن مونيخ با نتيجه پنج بر يك مغلوب شد و به اين ترتيب آنها امســال هم به احتمال فراوان بختي براي قهرماني در ليگ قهرمانان ندارند. از ســوي ديگر، رقابت بر ســر قــرار گرفتن در ميان چهار تيم اول ليگ برتر انگليس بالاســت و آرسنال شــايد حتي نتواند سهميه ليگ قهرمانان را هم كسب كند.

هيات مديره آرسنال ليستي از مربياني را آماده كرده كه ميتوانند جانشــين ونگر شــوند. توماس توخل از بوروسيا دورتموند و ديگو ســيمئونه از اتلتيكو مادريد هم در اين فهرست هستند. لئوناردو ژارديم، مربي موناكو كه با اين تيم صدرنشــين ليگ يك فرانسه است هم جزو گزينههاي آنهاست اما آلگري گزينه اصلي اين تيم به شمار ميرود و اگر ونگر قراردادش را تمديد نكند، سران باشگاه دوســت دارند كه آلگري مربي اين تيم شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.