كلوپ: با گوتزه در تماس هستم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

يورگــن كلــوپ، مربــي ليورپول با ماريو گوتزه در تماس بوده اســت. اخيرا مشخص شده كه گوتزه دچار يك اختلال متابوليك است. گوتزه در شش بازي اخير دورتموند به دليل مشكلات عضلاني بازي نكرده و اخيرا آزمايشهاي باشــگاه نشان داده كه او دچار مشكلي متابوليك است. اين مليپوش آلمانــي يكي از چهرههاي كليدي دورتمونــد در قهرمانيهاي اين تيــم در فصلهــاي ‪-2010 2011‬و 2011-2012 بود.

كلوپ با اين بازيكن ســابقش تماس گرفتــه اســت. او ميگويد: «بلــه، ما در

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.