سرقت از خانه جان تري

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

جان تــري، كاپيتان چلســي قرباني سرقت از خانه شده اســت. دزدان به خانه مجلــل تري حمله كرده و به آن دســتبرد زدهاند. تري به همراه خانوادهاش به ســفر رفتــه بود و در تعطيلات به اســكي كردن مشغول بود. كاپيتان سابق تيم ملي انگليس تصاويري از ســرقت را در اينستاگرام خود منتشر كرده است. جان 36ساله و همسرش، توني 35ساله بسيار آشفته هستند، چرا كه اشــيايي كه ارزش آنها هزاران پوند بوده از خانه آنها به سرقت رفته است. خانه آنها 5 ميليون پوند ارزش دارد و در منطقه ساري واقع شده است. دوستان تري از اين نگران هســتند كه اطلاعاتي كه او در شبكههاي اجتماعي منتشر كرده باعث شده كه دزدان فرصت مناسبي براي حمله به خانهاش پيدا كننــد. او تصاويري با جزييات از خانه خود در شــبكههاي اجتماعي منتشر كرده بود و همچنين نوشــته بود كه دارد به تعطيلات ميرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.