آزمون دومين بازيكن موثر روستوف

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

به درستي معلوم نیست كریم انصاريفرد با خود چه كرده است و فقط این مساله مشخص است مرد جواني كه در اوساسونا یك ناكام محض و اغلب فقط تماشاگر بازي سایر مردان این تیم در لیگ دسته دوم اسپانیا بود، پس از انتقال 20 ماه پیشاش به لیگ یونان ناگهان شکوفا و تبدیل به چیزي شد كه اینك حتي المپیاكوس با آن سابقه روشن و سنن كلاسیك براي او كوچك به نظر ميرسد. در نقل و انتقالهاي ميان فصل امســال كه المپياكوس انصاريفرد را از مشت پانيونيوس بيرون كشيد پاناتينايكوس ديگر قدرت سنتي فوتبال يونان كه متعلق به شــهر آتن است با دلگرمي اقــدام المپياكوس و معنا كردن آن به عنوان ارزشهاي مليپوشان ايراني دست نياز به سوي شجاعي دراز كرد و اگر مذاكرات دو طرف پيشتر به ثمر مينشســت، چه بسا مســعود هم به رغم 7 سال مسنتر بودن از انصاريفرد الان در قطب ديگر فوتبال يونان توپ ميزد.

انواع سلاحها

حســن بزرگ كريــم بازي شــجاعانه و مســتقيم او رو بــه دروازه، نهراســيدن از برخوردهــا، ضربهزني با هر دو پا و اســتفاده درست از ضربات سر و در يك عبارت كليتر تجهيز شــدن به هر سلاحي و آمادگي براي هر رويــدادي در محوطه جريمــه رقبا بوده است.

اينكه چطور مهاجم شكســت خورده در ليگ اســپانيا كه اوساســونا پس از فقط سه چهــار ماه از وي قطع اميــد كرد، اينك يك دلاور و مهره مســلط و مهاجم صاحب قدرت حمل تــوپ و ديكته كردن بــازي تهاجمي دلخواهــش به رقبا نشــان ميدهــد، رازي است كه خود كريم بايد توضيح دهد اما اين مساله مشخص است كه بعد از سردي نشان دادنهاي اوليه پائولوبنتو سرمربي پرتغالي و معروف المپياكوس به كريم و دور نگه داشتن وي از تركيب ثابت اين تيم.

بــا ديدن نمايشهاي خوب و حرفهاي وي در بازيهــاي جام حذفي يونان و ســپس تك ديدارهايي از ليگ دسته اول يونان به استفاده هــر چه بيشــتر از وي در تركيب فيكس خود متقاعد شده است و جديدترين حاصل همكاري اين مربي و شــاگرد رسيدن سفيد و قرمزهاي المپياكوس به مرحلــه نيمه نهايي جام حذفي يونان در اواخر هفته پيش بوده است كه در اين راه المپياكوس هم آتروميتوس را در مجموع دو بازي رفت و برگشت با نتيجه 2 بر يك مغلوب و حذف كرد.

راه روشن آینده

چه چيــزي جالبتــر از اينكــه رقيب بعدي المپياكــوس در مرحلــه نيمه نهايي پاناتينايكوس اســت و جنــگ دو «قدرت» ســنتي فوتبال يونان در اين مقطع حساس از رقابتهاي جام حذفي ميتواند در صورت رويكرد مجدد بنتو به انصاريفرد وي را بيش از پيش نزد اين مربي و ساير شاگردان وي و هواداران المپياكوس محبوب سازد و از بيرون مانــدن او از تركيب اين تيــم در ديدارهاي بعدي به طرز محسوسي بكاهد.

آينده به سوي كريم و البته تيم ملي كه حالا به جز سردار آزمون و عليرضا جهانبخش يك گلزن ذاتي جوان ديگر را هم در خدمت خويش ميبيند لبخند ميزند و سلاحهاي در دســت كارلوس كيروش را كاملتر ميسازد و آن هــم در فضا و شــرايطي كه اين مربي پرتغالي هميشــه با انتخابهايش نشان داده به دانش آموختگان مكاتب ليگهاي اروپايي و مــردان تمرين كرده در آنجا بهاي بســيار بيشــتري در قياس با بازيكنــان مقيم وطن ميدهــد. ادامه حركت كريم به ســوي قله فوتبال اروپا خيليها را از اين پروسه بهرهمند خواهد كرد و البته خود او را كه شــايد فصل بعد در تيمي بزرگتر بازي كند و چشــمهاي بيشتري را بربايد.

با 4 گل و 2 پاس گل در ليگ روسيه

آمار اين فصل بازيكنان روســتوف تا هفته هجدهم نشــاندهنده اين است كه ســردار آزمون دومين بازيكن برتر تيمش بوده است. مهاجم جوان ايراني كه موفق شــده در 15 بازي چهار گل به ثمر برســاند و دو بار هم به همتيميهاي خود پاس گل داده اســت. اين آمار آزمون در حالي در ليگ ثبت شده كه او در ليگ قهرمانان اروپا و ليگ اروپا هم جزو بازيكنان تأثيرگذار تيمش بوده است.

آزمــون با گلزني مقابــل اندرلخت بلژيك و آژاكــس هلند در پليآف ليــگ قهرمانان اروپا و گلزنــي بــه اتلتيكومادريد و بايــرن مونيخ تأثير زيادي در موفقيتهاي اين فصل روستوف داشته اســت. اين مهاجم جوان ايرانــي در بازي مقابل PSV آيندهوون در ليگ قهرمانان اروپا هم يك پاس گل داد. آزمون پس از حضور روســتوف در ليگ اروپا هم موفق شــد در بازي رفت اســپارتا پراگ چك يك گل براي تيمش به ثمر برساند.

سعيد عزتاللهي، هافبك ايراني روستوف هم كه در نيمفصل به صورت قرضي راهي آنژي ماخاچ قلعه شــد، با به ثمر رســاندن يك گل در ليگ برتر روســيه دهمين بازيكن تأثيرگذار تيمش است. آمار بازيكنان روستوف تا هفته هجدهم ليگ برتر روسيه در فصل 17-2016 به شرح زير است: 1- دميتري پولوز، 14 بازي، 4 گل، 5 پاس گل 2- سردار آزمون، 15 بازي، 4 گل، 2 پاس گل 3- الكساندر اروخين، 13 بازي، 4 گل، يك پاس گل 4- الكساندر بخاروف، 10 بازي، 3 گل، 2 پاس گل 5- الكساندر گاتسكان، 13 بازي، 2 گل، يك پاس گل با توجه به آمار ثبت شده از بازيكنان روستوف و درخشش سردار آزمون در بازيهــاي مهم اين فصل تيمــش در ليگ قهرمانان اروپــا، اين بازيكن ميتواند در بازي مقابل منچســتريونايتد در مرحله يك هشــتم نهايي ليگ اروپا هم جزو بازيكنان تأثيرگذار تيمش باشد.

آینده به سوي كریم و البته تیم ملي كه حالا به جز سردار آزمون و علیرضا جهانبخش یك گلزن ذاتي جوان دیگر را هم در خدمت خویش ميبیند لبخند ميزند و سلاحهاي در دست كارلوس كيروش را كاملتر ميسازد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.