شهرآورد ايرانيهاي ليگ قطر برنده داشت

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - وصال روحاني ‪Vesal Rohani‬

شــايد لازم بود كه مهاجم اسبق، سايپا، تراكتورســازي و پرســپوليس يكي دو فصل متوسط را در اروپا بگذراند تا بفهمد چه كاره است و براي رســيدن به موفقيت در فوتبال دشوار اين قاره چه بايد كرد.

اوساسونا به او ياد داد بدون سختكوشي و پيگيري و تمرين هر چه بيشتر به نتيجهاي قابل توجه نخواهد رســيد و او با همان درس تلخ حك شــده در ذهنش به پانيونيوس پر كشــيد كه باشگاه متوســطي بيش نيست و چه در گذشته و چه در حال حاضر جايگاهي رفيع در سلسله مراتب فوتبال يونان ندارد.

اگــر اندك مدتي بعــد از كوچ كريم به پانيونيوس اين باشگاه مسعود شجاعي را هم جذب كرد، با دلگرمــي نمايشهايي بود كه از انصاريفــرد ديده بود و با اينكه شــجاعي 33 ســاله هنوز در اين تيــم حضور دارد اما

تيم فوتبال الاهلي قطر از هفته بيســت و سوم بازيهاي ليگ ستارگان مقابل الشــحانيه قرار گرفت كه اين ديدار بــا برتري الاهلي با نتيجه 3 بر 2 به پايان رسيد.

يوسف آدم، سرمربي الاهلي رسما پس از اين ديدار اعلام كرد كه باشگاه به او پيشــنهاد تمديد قراردادش به مدت دو ســال را ارائه داده و او موافقت اوليه را انجام داده اســت و در چند روز آينده نهايي خواهد شــد. اين ديدار به نوعي شــهرآورد ايرانيها در قطر بود زيرا الاهلي جباري و منتظري را در تركيب خود دارد و پولادي و زهيوي براي الشــحانيه بازي ميكنند. در اين ديدار منتظري و پولادي براي تيمهايشان 90 دقيقه بازي كردند اما جباري و زهيوي به خاطر مصدوميت حضور نداشــتند. به اين ترتيب تيم پولادي و زهيوي با ايگور استيماچ مربي سابق سپاهان روزهاي ناكامي را طي ميكند و مشخص نيست با سقوط اين تيم به ليگ پايين وضعيت اين دو فوتباليست كشورمان چه خواهد شد.

هــر چند زهيوي چند روز پيش اعلام كرده بود كه در صورت ســقوط تيمش، آنها را در ســال آينده همراهي نخواهد كرد. اما مهرداد پولادي انگار چارهاي جز همراهي الشحانيه نخواهد داشت.

دوشنبه 23 اسفند 1395

استقلال.................................................................. لكوموتيو تاشكند، ساعت 19 بنيادكار ......................................................................... ذوبآهن، ساعت 16:30

سهشنبه 24 اسفند 1395

استقلال خوزستان........................................................... لخويا قطر، ساعت 17 پرسپوليس........................................................................ الريان قطر، ساعت 19

برنامه بازيهاي تيمملي در مقدماتی جام جهانی 2018

پنجشنبه 3 فروردین 1396 قطر............................................................................................... ايران، ساعت 18 سهشنبه 8 فروردین 1396 ايران....................................................................................... چين، ساعت سهشنبه 23 خرداد 1396 ايران...................................................................................... ازبكستان، ساعت 19 پنجشنبه 9 شهریور 1396 كرهجنوبي.................................................................................... ايران، ساعت 17 سهشنبه 14 شهریور 1396 ايران............................................................................................ سوريه، ساعت 18 17:30

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.