چرا هيچ وقت نگفتيم هنوز هيچي نيستيد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - اکبر منتشلو ‪Akbar Manteshloo‬

امــروز رامين رضاييان، روز گذشــته رضا حقيقــي و روزهاي گذشــته، فوتبال كشورمان استعدادهاي فراواني را به راحتي آب خوردن، از دســت داده است. بخواهيم سياهه كنيم، فهرســت بلند بالايي خواهد شــد، ولي به طــور حتم نام بــردن از تك تك آنهــا نه تنها دردي را دوا نخواهد كرد، بلكه داغ دل خيليها كه دوســتدار واقعي فوتبال هســتند را تــازه و تازهتر ميكند. پس بــه مصداقها نميپردازيم، از رضاييان و حقيقــي نام برديم تــا بدانيم در باره چه كســاني صحبت ميكنيم. نمونهها فراوان است، نمونههايي از ستارهها و استعدادهاي فوتبال كه «غوره نشده مويز شدند» و اين دقيقاً همان چيزي است كه بايد دور ريخته شــود و همه زحماتي را هــم كه براي آنها كشيده شده بايد با آنها دور ريخت و بازهم به فكر جايگزين آنها بود كه شايد اين سير نافرجام و ناميمون باز تكرار شود اما كجاي معادله خراب اســت كه ديگــر علي دايي، كريم باقــري، مهدي مهدويكيــا، وحيد هاشميان، علي كريمي و... نداريم.

كجــاي داســتان به هــم پيچيده كه حالا بايــد به دنبال ديــدن نمايش حيرت انگيــز «عبدالرحمــن ها» باشــيم و يا در حس نوســتالژيكي قديمي گيــر كنيم و يا حتي با گل آزمون به تيمهاي اروپايي هورا بكشيم. گذشــته از همه دلايلي كه درست يا نادرســت ميتوان براي حال نزار فوتبال كشــورمان برشمرد، به فكر زدن يك سوزن به خودمان باشــيم و يا بهتر بگوييم به فكر خوديهاي نفوذي باشــيم. به رســانههاي زردي كه خيانت بزرگــي در حق بازيكنان و استعدادهاي بعضاً كم ظرفيت اين فوتبال ميكنند. بــه تيترهايي كه در شــأن علي داييها، علي كريميها و... است و با دست و دلبازي تمام خرج نمايش بازيكناني ميشود كه يك هزارم آن تيتر نميارزند، بايد زار زار گريست و يا چنگ انداخت و پشت پردهها را رو كرد. بايد فهميد و نوشت چه اتقاقي رخ داده كه بازيكني با كارنامهاي كاملا ناموفق، هــر روز روي جلد برخــي جرايد و صفحه اصلــي برخي رســانههاي ديجيتال اســت و بازيكنــي كه هنوز با هــزار زور و زحمت حتي نتوانسته پا را فراتر از ليگ «نيم بند» كشورمان بيرون بگذارد، اينگونه خود را در حد بازيكنان برتر دنيا ميداند. به خود حق ميدهد هر رفتاري داشته باشد، به هر كسي بي احترامي كند و احســاس كند همچنان خواهان زيــادي دارد و همين غرور، همين غفلت و همين «همه چيز شــدن» او را به ورطــه نابودي بكشــاند. كاش يك بار براي هميشه مينوشتيم «هنوز هيچي نيستيد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.