كي روش- آفريقاي جنوبي؛ چرا تكذيب نميشود؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اخيــر درگير ديــدار با لژيونرهــا بوده و همچنين برنامهريزي براي بازي با قطر و چين. با اين حال حتما فدراسيون فوتبال آفريقــاي جنوبي مذاكراتــي با كيروش داشــته كه از اين مربي بــه عنوان يكي از گزينههايش ياد كــرده. مهدي تاج به صراحت گفتــه كيروش با فدراســيون فوتبــال ايــران قــرارداد دارد و هيچ جا نمــيرود و با هيــچ تيمي هــم مذاكره نداشته اســت. ســرمربي تيم ملي هيچ واكنشــي به اين خبرها نداشته، در حالي كه بعد از انتشــار اين همه خبر در مورد مربيگري تيم ملي آفريقاي جنوبي انتظار ميرفت اين مذاكره را تكذيب كند.

كيروش اگر بخواهد قــرارداد خود را با فدراســيون فوتبال فســخ كند بايد يك ميليــون دلار غرامت پرداخــت كند. اينكه كيروش مذاكرهاش بــا آفريقاي جنوبي را تكذيب نميكند جاي تعجب دارد و شــايد يك سياست است كه به فدراسيون فوتبال ثابت كند پيشــنهاد رسمي دارد. اين اثبات دست كم موجب امتياز گرفتن كيروش از فدراسيون فوتبال ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.