برنامه تيم ملي در مقدماتی جام جهانی

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فدراســيون فوتبال آفريقاي جنوبي ماههاســت از كيروش به عنوان يكي از گزينههاي مربيگري تيم ملي اين كشــور ياد ميكند. در تازهترين اظهارنظر رييس فدراســيون فوتبال آفريقاي جنوبي آمده كه تكليف نيمكت تيم ملي اين كشــور تا يك هفته ديگر با حضور ســرمربي جديد مشخص ميشــود. كيروش در ماههاي

تيــم ملي فوتبال ايــران از چندي ديگر آماده دو ديدار حســاس با تيمهاي ملي قطر و چين در دور برگشــت مرحله انتخابي جام جهاني روسيه ميشــود و كادر فني تيم ملي و اعضاي فدراســيون فوتبال برنامهاي را براي آمادهسازي بهتر شــاگردان كيروش در نظر گرفتهاند.

تيــم ملي فوتبــال از روز 26 اســفند و همزمان با اتمام بازيهاي نمايندگان ايران در دور رفت ليگ قهرمانان آســيا، ارودي خود را برپا خواهد كرد و بعد از دو روز مقابل تيم ملي عراق صفآرايي ميكند تا ديدار دوستانهاي را با اين تيم برگزار كند. با توجه به حساســيت ديدار دو تيم در اين مرحله و توافق دو طرف، اين ديدار پشت درهاي بسته ورزشگاه آزادي برگزار خواهد شــد و امــكان تصويربرداري و حضور هواداران و اهالي رســانه در اين ديدار وجود ندارد.

بعد از برگزاري بازي با عراق، كاروان تيم ملي بلافاصله با پرواز چارتر راهي قطر ميشود تا روز ســوم فروردين با تيم ملي اين كشــور ديدار كند. پس از اين ديدار هم مليپوشــان به تهران باز ميگردند و روز هشتم فروردين با چين در ورزشگاه آزادي ديدار ميكنند.

تيــم ملي ايــران در دور رفــت مرحله انتخابــي جام جهاني 2018 بــا 11 امتياز و تفاضــل گل 4+ در صدر جدول گروه A قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.