پولادي، بازنده شهرآورد ايرانيها

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در روزي كــه از جمــع چهار بازیکن ایراني الشحانیه و الاهلي تنهــا دو مدافع در زمین حاضــر بودند و رحیم زهیــوي در كنــار مجتبي جباري به علــت مصدومیت شهرآورد حســاس ایرانيها را از دســت دادنــد مهرداد پولادي بهعنوان بازنده بزرگ شهرآورد طعم شکستي دیگر در این فصل را مقابل پژمان منتظري و هــم تیميهایش چشــید تا در مسیر سقوطي دیگر قرار داشته باشد.

ایــن بازیکن كــه در سالهاي گذشته تجربه سقوط با الشحانیه به دسته اول قطر را دارد این بــار امیدوار بود بتواند تجربه دو فصل متوالي حضور در لیگ ســتارگان را بچشد اما نتایج ناامید كننده الشحانیه بخصوص شکست مقابل الاهلــي بار دیگر ملي پوش سابق ایران را در مسیر ســقوط قرار داد تا كابوس سقوط از بالاي ســر او كنار نرود.

روزنامه الوطن در گزارشي از حال و روزهاي الشحانیه با ایگور استیماچ نوشت: «حتي درخشــش بازیکنان خارجي از جملــه مهــرداد پولادي هم نتوانســت به بحرانهاي این تیم پایــان بدهد تا همه در انتظار تکــرار اتفاقات دو فصــل پیش و ســقوط این تیم باشــند.» الشحانیه بعد از شــروع خوب در ابتداي فصل با جدایي مربي تونسي و ورود مربــي فرانســوي با بحراني جدي مواجه شــد تا ایگور اســتیماچ از نیم فصل هدایت تیم را در دست بگیرد اما سرمربي ســابق سپاهان هم نتوانست به این وضعیت خاتمــه بدهد تا الشــحانیه در یکقدمــي سقوط به سر ببرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.