عليمحمدي:ميخواهيمبردشهرآوردرابهمحرمتقديمكنيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - بهناز میر مطهریان ‪Behnaz Mirmotahharian‬

از آخرین پیروزي ســپاهان در لیگ هفتهها ميگذرد. آخرین بار كه طلایي پوشان اصفهاني پیروزي شان را جشن گرفتند، هفته هفدهم لیگ و بازي مقابل نفت تهران بود. همان مسابقهاي كه بعد از برد 2 بر یک سپاهان، عبدا... ویسي به بیمارستان منتقل شد. ســپاهانيها البته از این نظر شــرایط برابــري با ذوبآهن دارند چون حریف شــان در شــهرآورد، آخرین بــار در هفته هجدهم مقابل گســترش فولاد به پیروزي یک بر صفر رســیده اســت. جلالالدین علي محمدي هم به همین برابري اشــاره ميكند و معتقد اســت تیمي در شــهرآورد اصفهان برنده ميشود كه در شــرایط بازي برتر میدان باشد و اشتباهات كمتري داشــته باشــد. علي محمدي اما در كنار این موضوع به عزم راسخ شاگردان ویســي براي پیروزي در این بازي اشاره ميكند.

شهرآورد اصفهان را این بار مقابل تیمي تجربه ميكنید كه از بازيهاي آسیایي ميآید.

بلــه، ذوبآهــن در طول اين مــدت در ليگ قهرمانان آســيا بازي كرده و شــايد به اعتقاد خيليها براي شهرآورد خســته باشد اما من اينطور فكــر نميكنم و معتقــدم كه حضور در اين مســابقات نه تنهــا از قدرت ذوبآهن كم نميكند كه شــايد اين تيم را حريف قدرتري براي ما كند.

اما باخــت اخیــر در لیگ قهرمانان آسیا شاید از نظر روحي هم این حریــف را ضعیف كرده باشد.

ببينيد، ذوبآهن در آسيا بازي كــرده و در مدتي كه ما مســابقهاي نداشــتيم در شــرايط بازي بوده. به همين خاطر شــايد خســته باشد اما در اين مدت در شرايط مسابقه بوده. از طرف ديگر درســت است كه ما در شرايط مسابقه نبودهايم اما توانستيم در اين مدت حســابي تمرين كنيم و بــا تمام قوا به مصــاف حريف برويم. به همين خاطر فكــر ميكنم تقريباً شرايط برابري داريم.

هر دو تیم هم كه براي بهبود جایگاهشان در جدول به پیروزي در این بازي احتیاج دارند.

در اين رابطــه بايد بگويم كه بازيكنان ســپاهان به خوبي شرايط را درك كردهاند و ميدانند كه شــرايط خوبي در جدول نداريم. جايگاه فعلي ما نه در شأن هواداران سپاهان است و نه خود ما. همين درك بازيكنان هم باعث شده كه به هيچ چيز ديگري جز پيروزي در شهرآورد فكر نكنيم.

فکر ميكني نقص كار سپاهان چه بوده كه امــروز در رده دهم جدول قرار گرفته است؟

من فكر ميكنم در هر مسابقه دلايل مختلفي باعث شكست ما شد. بهعنوان مثال در بازي با پرسپوليس، مــا واقعاً خــوب بوديم امــا اخراج و پنالتيهايي كه داور گرفت در نهايت سپاهان را از شرايط ايدهآل دور كرد.

یعني معتقدي سپاهان از نظر فني مشکلي نداشته؟ و نوع بازي فوتبال مشــكلي ندارد اما بازيكنــان از نظر روحــي و اعتماد به نفس دچار مشكل شدهاند.

خیليهــا این شــهرآورد اصفهان را یــادآور خداحافظي محرم نویدكیا در شهرآورد رفت ميدانند. در واقع یک نیم فصل است كه سپاهان محرم را ندارد.

محــرم يكــي از بزرگتريــن بازيكنان ايران و باشگاه سپاهان است و نبــودش در اين تيــم كاملاً حس ميشــود. همه ما ميدانيم كه حضور او در تيــم چه به لحاظ فني و چه به لحاظ روحي ميتوانســت به سپاهان كمك كند اما اين تصميمي بوده كه خودش گرفته و با اينكه ما دوســت داشتيم محرم در اين شهرآورد همراه مــان بود اما براي تصميــم او احترام قايليم.

محرم نویدكیا خیلي دوست داشــت در شــهرآورد اصفهان خداحافظــي كند امــا بعضي بازیکنان مانع از این اتفاق شدند. شان شدند.

شــاید براي تماشــاي این شهرآورد به ورزشگاه بیاید.

او بازيكنــي بوده كه ســالها براي ســپاهان بازي كــرده و دلش براي اين تيم ســوخته است. هميشه هم شــهرآوردهاي اصفهان را دوست داشته. به همين خاطر بعيد نيست كه به ورزشــگاه بيايد يا هرجاي ديگري كه باشــد بازي را تماشا كند. ما هم خيلي دوست داريم اين بازي را ببريم تــا پيروزي در شــهرآورد را به محرم نويدكيا تقديم كنيم.

فکر ميكنــي خودت در این بازي گل بزني؟ چيــز ديگر فكر نميكنيم. هركســي كه بتواند گل ميزند تا سپاهان برنده باشد.

با توجــه به شــرایطي كه ســپاهان در این هفتهها داشته، پیشبینــيات از نتیجــه بازي چیست؟

واقعــاً نتيجه چنين بازيهايي را نميتوان پيش بيني كرد. شهرآورد اصفهان هم مثل شهرآورد تهران است و تيمي در آن برنده ميشــود كه روز مســابقه در حين بازي شرايط بهتري داشته باشد.برنده چنين بازيهايي را شرايط آن تيم در روز بازي مشخص ميكند. به طور كلي اما تجربه نشان داده كه شهرآوردهاي اصفهان معمولاً مســابقات با كيفيتــي از آب درآمده است.

بخصــوص كه زمیــن نقش جهان هم زمین با كیفیتي است و همین موضوع به افزایش كیفیت بازي كمک ميكند.

بلــه، هم مــا روي زمين بازي ميكنيم و هم ذوبآهــن. به همين خاطر يك زمين با كيفيت مثل نقش جهــان بدون شــك ميتواند كيفيت بازي را افزايش دهد. به نظر من نقش جهــان در حال حاضر يكي از بهترين زمينهاي چمن ايران است و حتي از آزادي هم بهتر است.

محرم یکي از بزرگترین بازیکنان ایران و باشگاه سپاهان است و نبودش در این تیم كاملاً حس ميشود. همه ما ميدانیم كه حضور او در تیم چه به لحاظ فني و چه به لحاظ روحي ميتوانست به سپاهان كمک كند اما این تصمیمي بوده كه خودش گرفته با اینکه ما دوست داشتیم محرم در این شهرآورد همراه مان بود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.