ويسي: اولتيماتوم نگرفتم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

میزبان- دروازهبان: مهــدي اميني- مدافعان مياني: شجاع خليلزاده، موسي كوليبالي- مدافعان كناري: آرمين سهرابيان، سيدجلال عبدي - هافبكها: جلال الدين علي محمدي، ميلاد ســرلك، رســول نويدكيا، سرور جباروف، فريد بهزادي كريمي- مهاجم: مسعود حسنزاده

میهمان - دروازهبان: رشــيد مظاهري- مدافعان مياني: وحيــد محمدزاده، محمــد نژادمهدي- مدافعان كناري: مهرداد قنبري، علي حمام- هافبكها: احســان پهلــوان، مهدي مهديپــور، مهدي رجــبزاده، دانيال اسماعيليفر- جري بنگستون مهاجم: مرتضي تبريزي

علي افضل ســرمربي تيم فوتسال مــس ســونگون در بــاره وضعيت تيم فوتســال ياسينپيشــرو قم و احتمال حاضر نشــدن اين تيم در هفته پاياني ميگويد: «طبق آخرين قانون فوتســال ايران كه بنده از اين موضوع خبر دارم، اگر ياسينپيشرو مقابل تيم گيتيپسند حاضر نشــود، اين تيم بايد از مسابقات حذف شود.طبق آخرين قانون فوتسال ايــران، تمامــي امتيازات تيم ياســين پيشرو صفر خواهد شد، اگر چنين شود كاملا به نفع مس ســونگون خواهد بود، چون ما در نيم فصل دوم در شهر تبريز نتيجه را بــه تيم قم واگذار كرديم و در صورت پيروزي در بــازي آخر، قهرمان

عبدا... ويسي سرمربي ســپاهان اين روزها شرايط ســخت و متفاوتي را تجربه ميكند. او به خوبي ميداند اگــر در شــهرآورد اصفهان برنده نشــود، احتمالا ديگر جايي در اين تيــم نخواهد داشــت. ويسي كه تمام فكر و ذكــر خود را روي پيروزي مقابل ذوبآهن گذاشــته، درباره بازي امروز ميگويد: «در اين بازي لي اوليويــرا دروازهبانمان را نداريم. مهــرداد محمدي و احســان حاجيصفي را نداريم. طالب ريكانــي، محمد قائدرحمتــي و پاپي را هم نداريم. بنابراين 6 بازيكن را براي شهرآورد اصفهان نداريم. با ايــن حال اميدوارم شــهرآورد خوبي در پيش باشد ».

سرمربي سپاهان درباره خستگي ذوبآهن به خاطر ليگ قهرمانان آســيا ادامه ميدهد: «شايد به ضرر ما هم باشــد. آنها در مســابقات بزرگي بودند. تمهيــدات لازم را انجام داديــم. ذوبآهن در ليگ مس خواهد بود.»

ســرمربي تيــم مــس ســونگون صحبتهايــش را اينطــور ادامه بدهد: «البتــه اگر قانــون جديــدي در اين خصوص وضع كرده باشــند، بنده هيچ اطلاعي ندارم.به نظر مــن قهرماني در ليــگ برتر خارج از زمين بازي، زشــت اســت، به هر حال تيم قم نبايد لجبازي ميكرد و بهتر بود در داخل زمين مقابل شــهرداري ســاوه حاضر ميشد. وجود چنين اتفاقاتي باعث ميشــود فوتسال ايران زير سوال برود.»

افضل معتقد اســت كــه اگر پيش از اين بــا اتفاقاتــي اينچنيني برخورد قاطعي ميشد شــايد الان شاهد تكرار قهرمانان بازي داشــت و ما بايد كنترل اوضاع را داشــته باشيم.»

عبــدا... ويســي درباره علــت افــت تيمــش در بازيهــاي اخيــر ميگويد: «استرســي كه بــه تيم ما وارد شــد خيلي به ما ضربه زد. مردم انتظار داشتند تيم قهرمان باشــد و در ردههاي اول و دوم حضــور داشــته باشد. از آنها عذر ميخواهم. تنها به يك برد احتياج داريم. معذرتخواهي بزرگي به هواداران بدهكارم. از مصاحبه قبلي من ناراحت شدند. با آنها كه ناراحت شدند صحبت كردم. منظور من يكي، دو نفر خاص بود.»

ويســي درباره اينكه آيا به او اولتيماتومي داده شــده يا نه، توضيــح ميدهد: «به مــن اولتيماتوم ندادند اما مديريت گويا در رســانهها صحبت كرده. يك مدير ميآيد و روحيه ميدهد و ديگري اينطور رفتار ميكند. من حرفي ندارم.» آن نبوديــم: «اگر كميته فوتســال در هفته بيســتودوم با تيم طرح و توسعه به دليل حضور نيافتن مقابل تيم دبيري تبريز، با اين تيم قزويني برخورد جدي انجام ميداد، شــايد الان ساير تيمها به خودشان اجازه عدم حضور در مسابقه را نميدادند.»

ســرمربي تيــم مــس ســونگون اميدوار اســت كه تكليف تيم قهرمان با شايســتگي كامل مشخص شود: «ليگ امســال تا بدين لحظه خوب بوده است. بهتر است هر تيمي كه لياقت قهرماني دارد، اين عنوان را كسب كند تا نماينده شايســتهاي براي ايــران در رقابتهاي آسيايي باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.