استقلال اهواز 26 بازي بدون پيروزي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

به نظر من سپاهان از نظر فني

آن روز بازيكنــان مــا واقعاً از اينكه محرم ميخواســت خداحافظي كند، ناراحت شده بودند. بخصوص كه ما باخته بوديم و نميخواســتيم او با ناراحتي خداحافظي كند. هيچ برنامه ريزي قبلي هم در كار نبود و بازيكنان خودجوش مانع از خداحافظي كاپيتان

ركوردهاي جالبي در اين فصل از رقابتهاي ليگ يك در حال ثبت اســت. مس كرمان در ١۵ بازي از 26 بازي انجام داده به نتيجه مساوي دســت يافته. يعني در بيش از نيمي از بازيهاي به ميدان رفته! به نوعي ميشــود گفت اين تيم در ۵۷ درصد از بازيهاي برگزار شــده به نتيجه مساوي دست يافته است و با وجود چنين شرايطي در رده چهارم جدول قرار دارد و يكي از مدعيان صعود به ليگ برتر اســت. اين به خودي خود نشانگر تقســيم امتيازات بين تيمهاي مدعي در دسته اول است و اينكه ميانگين امتيازگيري تيمهاي مدعي بالا نيست.

اســتقلال اهواز تيم قعرنشــين در هفتههاي سپري شده كه كم هم نبوده تــا به اينجاي كار حتي يك پيروزي هم نداشــته. 26 بازي بدون حتي يك برد! ركوردي كه شايد در دنياي فوتبال بيسابقه باشد.

اين تيم دو فصل پيش هم بايد به ليگ 2 سقوط ميكرد اما به جاي ســقوط به ليگ 2 امتياز فولاد نويــن را خريد و به ليگ برتر رفت اما به ســرعت به ليگ يك آمد و حال هم به سرعت در آستانه سقوط به دسته دوم اســت.اين تيم تا به اينجاي كار ۷ ســرمربي را بالاي سر خود ديده كه اين هم ركورد جالب و شــايد بي نظيري باشد! ١١ امتياز از 26 بازي با ۷ مربي.

ركورد جالب ديگــر از آن تيم پارس جنوبي جم با مربيگري مهدي تارتار است. ١۴ هفته شكســت ناپذيري. همچنين اين تيم در 2۵ بازي ١١ گل خــورده و داراي بهترين خط دفاعي اســت. ميانگين گل خورده اين تيم در هر بازي ‪/۰ ۴۴‬گل است. برگزاري بازيها در يك گروه سطح كيفــي بازيها را بالاتر برده و در فاصله 8 هفتــه مانده به پايان بازيها تيمهاي اول تا نهم جدول اميدوار به صعود به ليگ برتر هستند.

هر چند اگر تعداد تيمهاي حاضر در دســته اول به اندازه تيمهاي حاضر در ليگ برتر ميشــد صعــود دو تيم از دســته اول به ليگ برتر عادلانهتر بود.

در حال حاضر در سپاهان اصلاً بحث گل زدن مطرح نيست. ما فقط بايد اين مســابقه را ببريــم. به هيچ

حسيني: غيبگو نيستم مجتبــي حســيني ســرمربي ذوبآهن اصفهان كــه در نخســتين تجربــه ســرمربيگرياش در ليــگ برتــر موفــق شــد مقابل ســپاهان پيروزي 2 بر صفر كسب كند، حالا به فكر يك پيروزي ديگر است تا نشان دهد آن بــرد اتفاقي نبوده. حســيني درباره بازي امروز مقابــل ســپاهان ميگويد: «بعــد از انجــام 2 بازي در ليگ قهرمانان آســيا و وقفــه به وجود آمده در ليگ براي شــروع مجدد با تيم خوب ســپاهان بازي داريم. اميدوارم شهرآورد اصفهان در شــأن اســم هر دو تيم باشد. ابتدا بازي خوب باشــد و ســپس نتيجه خوبي هم براي ما به ارمغان بيايد.» سرمربي ذوبيها در رابطه با شكست تيمش مقابل الاهلي عربســتان هم ادامه ميدهد: «در فوتبال ايــن اتفاقات رخ ميدهد. در آرامش به كار خود ادامه ميدهيم. اميدوارم تيمي كه مستحق برد است بتواند به نتيجه خوبي برسد.»

مجتبي حسيني درباره غيبت ســه بازيكن كليدي ســپاهان در ايــن بــازي ميگويد: «ما ســعي كرديم شناخت خوبي از تيم سپاهان داشــته باشيم. انشــاءا... از پس اين بازي مهم برآييم.» حســيني درباره اينكه فكر ميكند بازي مســاوي شود يــا نــه، توضيــح ميدهد: «غيبگو نيســتم و نميدانم بازي چنــد چند ميشــود.» ســرمربي ذوبآهن درباره علت افت اين تيم و نتايج آســيايياش ادامه ميدهد: «در اين چند بازي بچههاي ما خوب بودند. مقابل دو تيم قدر منطقه كار كرديم. شايســته كار كرديم. قانون فوتبال اســت، اگر اشتباه كنيد تنبيه ميشــويد. در بازيهاي قبل اشتباه فردي داشتيم و تنبيه داشــتيم. اميدوارم بچهها همين روند را در كنار نتيجه خوب ادامه دهند. خستگي بابت فشرده بودن مسابقات اثرگذار اســت اما تمهيدات لازم را انديشيدهايم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.