ابراهيمزاده: گزينه صعود به ليگ برتريم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

20گل: محمد عباسزاده )نساجي مازندران( 10گل: اكبر صغيري )گل گهر سيرجان( • سهيل حق شناس )سپيدرود رشت( 9گل : حميد كاظمي )خونه به خونه( 8گل: امير مير بزرگي)اكسين البرز(، مهدي دغاغله )مس كرمان(، مهرداد آوخ )گلگهر سيرجان(، مهدي قائدي)ايرانجوان بوشهر( 6گل: ســعيد واســعي)بادران تهران(، حميد گلزاري)گل گهر ســيرجان(، آرمــان رمضاني)مس رفسنجان(

مس كرمــان بعــد از تســاوي مقابل پــارس جم، حالا آمــاده بازي بــا خيبــر خرمآباد ميشــود. منصور ابراهيمزاده سرمربي مســيها درباره روياروييشــان با خيبر ميگويد: «اگر بررســي كرده باشــيد خيبر ٣ بازي گذشتهاش را مقابل نساجي، ايرانجوان و نفتمسجدسليمان پيروز ميدان بوده و در كل تيم خوبي دارند و بازي آساني مقابل آنها نخواهيم داشت».

ابراهيمزاده در رابطه با اينكه اين بازي در كرمان برگزار ميشود و شرايط به سود آنها است، ادامه ميدهد: «اين روزها بــازي خانگي و خــارج از خانه وجود نــدارد. همه بازيهاي ليگ يك دشــوار است. اگرچه شايد هم به قولي تاثيرگذار باشد اما ما به قصد پيروزي با آنها مصاف ميدهيم تا مسير خوبمان را در ادامه طي كنيم.» ســرمربي مس كرمان در مورد شــرايط تيمش براي اين بازي ميگويــد: «ما مقابل خيبر، زندهروح و وحيد اسماعيلبيگي كه دو بازيكن تاثيرگذارمان هستند را نداريم. البته ســاير بازيكنــان تيم در آمادگي كامــل قرار دارنــد و مهياي حضور در اين مســابقه هســتند.» ابراهيمزاده دربــاره ديدارهاي ليگ يــك و اينكه مس را ميتوان جــزو مدعيان صعود دانســت، توضيــح ميدهد : «امســال بازيهاي سختي را در ليگ يك شاهد بوديم و بــا توجه به برنامهريزي تيمها و هدفمنديشــان مدعيان بســياري براي صعود بــه ليگبرتر حضور دارند امــا مطمئنا مــس يكــي از مدعيان ليگبرتري شدن خواهد بود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.