يوسفي: اختلافات گذشته در نتايج تيم بيتأثير نبود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محســن يوســفي هافبك پديده مشــهد كه در بازي مقابل گســترش فولاد تبريز يك گل ارزشــمند به ثمر رســاند، در مورد پيــروزي ٣ بر 2 در اين بازي ميگويد: «بــرد در اين بازي براي ما بســيار حايز اهميت بود. در دو ماه گذشته نتايج خوبي را در مشهد به دســت نياورده بوديم و شرايطمان در جدول بــه قدري بد بود كــه در خطر سقوط قرار گرفتيم اما خدا را شكر اين بازي سخت را برديم و شرايطمان بهتر شد. در دو، سه هفته گذشته بازيكنان و مربيان ما همه همت كردند تا از اوضاع وحشــتناكي كه دچار آن شــده بوديم رهايي يابيــم و نتيجه اين تلاشمان را در دو بازي اخيرمان كه بازيهاي بسيار سختي هم بود، ديديم».

يوســفي در واكنش بــه طرح اين مســاله كه وقتي بحــث بركناري رضا مهاجري از پديده مطرح شد، بازيكنان اين تيم متحد شدند، ادامه ميدهد: «به هر حال وقتي نتايج تيم خوب باشــد، ناخودآگاه همدلي و همبستگي در تيم بيشتر ميشــود و بر عكس اين موضوع هم همــراه با نتايج بد اتفــاق ميافتد. خوشــبختانه با دو بــرد اخير وحدت و يكدلي هم در تيم بيشــتر شده و بايد تلاش كنيــم نتايج خوبمان ادامه پيدا كند.»

هافبك پديده با اشــاره به اختلاف بين مهاجري و برگــيزر در هفتههاي قبل و تاثير آن روي نتايج تيم، توضيح ميدهد: «به هــر صورت اين اختلافات نميتوانست بيتأثير باشد اما نميشود گفت نتايج ضعيف تيــم تنها به خاطر اختلاف بين مديرعامل و ســرمربي تيم بود. به هر صورت هر موضوع و اختلافي بود تمام شد و بهتر است الان به آينده فكــر كرده و به روند روبه رشــدمان را ادامه دهيم ».

يوســفي در مورد گلي كه در بازي پديده - گســترش فولاد بهثمر رساند، ميگويد : «من در اين چند سال توانستم چند گل قشــنگ به ثمر برسانم و گلي كه در بازي با گسترش فولاد زدم يكي از گلهاي قشنگ من بود. خوشحالم كه اين بازي را برديم و گرفتن سه امتياز از همه چيز مهمتر بود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.