عباسيان: روشنگر بهترين بازيكن زمين بود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

معين عباســيان هافبك چپ پديده از اينكه تيمش پس از مدتها در مشــهد پيروز شد ابراز خرسندي ميكند. عباسيان درباره بازي با گســترش فــولاد ميگويد: «بازي ســنگيني پيش رو داشتيم البته با گذر از سختي اين بازي، هر دو تيم نمايش خوبي داشــتند. هر دو تيــم با جنگندگي مقابل يكديگر حاضر شــدند و هدفشــان كســب ٣ امتياز اين مســابقه بود كه ما با برتري نســبت به حريف توانســتيم به اين مهم دســت يابيــم.» هافبــك پديده در رابطه با دومين برد ســه گله تيمش ادامه ميدهد: «ما با هدف شكســت حريفان به ميدان ميرويم و بــه اينكه چه تعداد گل ميزنيــم فكر نميكنيم اما اين موضوع هم ما را خوشحال ميكند. بيشتر از هر چيز در اين بازي بردمان پس از هفتهها در مشهد بود كه خيالمان را راحت كرد».

معين عباسيان درباره اينكه اگر پنالتي داريوش شــجاعيان گل ميشد نتيجه در پايان با گلي كه شــجاعيان به ثمر رســاند تساوي ميشد، ميگويد: «ما به اما و اگرها فكر نميكنيم، در هفته گذشته روي نقاط ضعف و قوت حريف خيلي كار كرده بوديم و اجازه كسب امتياز به حريف را نميداديم. معتقدم با مهار پنالتي شــجاعيان، روشنگر را بايد بهتريــن بازيكن زمين معرفي كرد. او در دو، ســه موقعيت خطرناك براي تيم سنگ تمام گذاشت و اميدوارم در ادامه به حقش در اين فوتبال برسد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.