باشگاه ذوبآهن از رجبزاده تقدير ميكند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

باشــگاه ذوبآهن براي حمايت از اقدام مهــدي رجبزاده، از اين مهاجم تيمش تقدير ميكند.

مهدي رجــبزاده بعد از گلي كه به الاهلي عربســتان در ليگ قهرمانان آســيا زد، با نشــان دادن جملهاي در وصف حضرت فاطمه )س( به شــادي و خوشــحالي پرداخــت. اقدامي كه با جوســازي بعضي از كشــورهاي عربي مواجه شــد و آنها خواســتار برخورد با ايــن مهاجــم ذوبآهن بــه خاطر اســتفاده از شــعارهاي مذهبي شدند. اين مســاله آنقدر بازخورد داشــت كه حتي كنفدراســيون فوتبال آسيا قانون جديدي وضع كرد كه طبق آن داوران موظف هستند قبل از بازي زيرپيراهني بازيكنان را چك كنند اما رجبزاده به خاطر اين كار خود خيلي راضي اســت و فكــر ميكند نشــان دادن عقايدش اتفاق مهمــي بود. همين مســاله هم باعث شــد باشگاه ذوبآهن تصميم به تقدير از بازيكنش بگيرد. سعيد آذري مديرعامل باشــگاه ذوبآهن در مورد اين مســاله ميگويد: «همــه ما پيرو مكتب شيعه هســتيم و كار رجبزاده ارزش داشــته. ما از اين اقدام حمايت ميكنيم و باعث افتخار است كه چنين قهرماني در باشــگاه داريم. بدون شك به زودي از اين اقدام تحســين برانگيز تقدير خواهيم كرد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.