بهرامي: با رحمانی توافقنامه نوشتيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

كريــم بهرامي رييس هيــات فوتبال قم دربــاره اختلافات بين هيــات فوتبال استان قم و مســوولان تيم ياسين پيشرو كه باعث شــد ايــن تيم در بــازي مقابل شهرداري ســاوه حاضر نشــود، ميگويد: «سال گذشته مســوولان اين تيم با اداره كل ورزش و جوانــان توافق كردند كه به صــورت حامي مالي يا مالكيــت، كار اين تيم را قبول كنند و جســته و گريخته هم كارشان را انجام دادند. ما آن موقع دخالتي نكرديم و اين برنامه به همين منوال پيش رفــت تا نزديك بــه ۴۰ روز پيش كه تيم به هيات فوتبال اســتان قم «هبه» شد تا به تيم ياســين پيشــرو هم كمك شود. با آقاي رحماني )مديرعامل باشــگاه ياسين( توافقنامهاي نوشتيم كه اگر لازم باشد آن را منتشر ميكنم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.