پورموسوي: غيرت و تعصب هم تا جايي جواب ميدهد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

درويش: قصد داشتم تيم را از زمين بيرون بكشم مجموع شانس گل ما از تراكتورسازي بيشتر بود. اما ضربات آخر را خوب نميزديد؟

رضــا درويش مديرعامل باشــگاه ســايپا ظاهــرا از اتفاقاتي كه در بازي ايــن تيم مقابل تراكتورسازي تبريز افتاد خيلي ناراحت است و به همين دليل حتي قصد داشت تيمش را از زمين بيرون بكشد. درويش درباره اين مساله ميگويد: «بازي مقابل تراكتورسازي با توجه به بزرگي اين تيم، حضور بازيكنــان خوب و بهرهمندي آنها از اما بعدا متوجه شــدم به خاطــر ما تبريك ميگويند.

حامد لــك و محمدرضا خلعتبري براي بازي با استقلال محروم شدند.

خلعتبري ميتوانســت اخطار نگيرد چون قبل از خطاي او خطاي بازيكن حريف گرفته نشد و...

شــما هم از معدود دفعاتي بود كه داخل زمين رفتيد.

بلــه به خاطر جو بــازي بود. در واقع اعتراض مــن اين بود كه خالــدي به خاطر شكستگي انگشت دستش دستكش داشت و نميتوانســت بند كفش خود را ببندد و اگر بيرون ميرفت حــدود يكي، دو دقيقه طول ميكشــيد. كمكداور هم مدام ميگفت بيا بيرون، البته شايد هم حق با داور بود. با حامد لك صحبت نكرديد؟

صحبت كردم. البته من در كنفرانس خبري گفتم كه نگاهها بايد دوطرفه باشــد. حامد دو ســال با تيم تراكتورســازي بود و دو ماه اســت كه با مــا كار ميكند. بازيكني كه دو ســال در تراكتورســازي بــود انتظار مربــي كاردان و فهيمي مانند قلعهنويي براي ما مسابقه بسيار ســختي بود اما متأسفانه به جاي توجه به بازي از دقيقه يك ما شــاهد حواشــي بسياري بوديم. از پيش از شروع مسابقه ما شاهد فحاشي و اســتفاده از بدترين الفاظ عليه حامد لــك بوديم و اين در حالي بــود كه اين بازيكن پيش از اين براي تراكتورســازي زحمت خود را دارد كه مورد احتــرام قرار بگيرد اما عدهاي از سكونشــينان كــه بايد حســاب آنها را از تماشــاگران واقعي تراكتورســازي جدا كرد قبل از بازي شــروع به توهين كردند. حامد به كمك داور ميگفت چرا خطاي هند را كه شما نزديك هســتي نگرفتي اما داور گرفت. كه كمكداور ميگفت من با سيستم صوتي و از طريق گوشي به داور گفتم. حالا ما چطور بايد بدانيم كه كمكداور گرفته در حالي كه پرچم نزده است.

بعضيها انتظار داشــتند كه شما حامد را كنترل ميكرديد.

بله، دوستان لطف داشتند و ميگفتند شما مربي اخلاقمداري هستيد اما اين مساله ربطي ندارد. من همانطور كه نميتوانم مانع توهين عدهاي از سكوشــينان شوم نميتوانم داخل زمين بروم و به بازيكنم تذكر دهم.

برخي هم تيم شما را به اتلاف وقت محكوم كردند.

شــما مطمئن باشــيد من در عمرم هيچوقت دنبــال اتلاف وقت نبوده و نخواهم بود چون از زيبايي فوتبال كم ميكند. كشــيده بود. اصلاً رفتار تماشاگران با حامد لك درســت نبود و او با خاطرهاي بسيار بد از تبريز به تهران بازگشــت. آذربايجان سرزمين عياران، دلاورمردان و مهد مردانگي و مروت است و واقعاً حيف است با اين الفاظ ركيكي كه توسط عدهاي در ورزشگاه عليه بازيكنان تيم رقيب به كار برده ميشود، اين خصوصيات از بين برود».

سيروس پورموسوي سرمربي تيم فوتبال استقلال خوزستان اعتقاد دارد كه تيمش براي كســب ســهميه ليگ قهرمانان آسيا بازي ميكند.

ســيروس پورموســوي پــس از پيروزي يــك بر صفر تيمــش مقابل ماشينســازي گفت: «اين بــرد را به پيشكسوتان فوتبال خوزستان و كانون مربيــان كه مــا را حمايــت كردند و نكات فني زيادي به ما گوشــزد كردند تقديــم ميكنم، اگر تيمداري ميكنيم حمايتهــا و توصيههــاي آنهــا بوده اســت.» وي افزود: «بازي سختي بود. نميتوانســتيم ريكاوري زيادي داشته باشــيم. چندين كشور رفتيم اما تهران به اهواز 8 ساعت طول كشيد. نسبت به بازيهاي گذشتهمان 6 تغيير داشتيم. ميخواستم از تمام نفراتمان استفاده كنم. من به دو بازيكن 15 ســاله بازي دادم و هيچ وقــت در اين مورد حرفي نزدم، حتي زماني كــه باختيم زيرا به ميــدان دادن به جوانــان اعتقاد دارم. بازيكنان ما به خودباوري رســيدهاند و چند پله صعود كردهايم».

ســرمربي اســتقلال خوزســتان تصريح كــرد: «بازيكنان مــا با همان علاقهاي كه قبل از آســيا بازي كردند، امروز هــم با همان قــدرت در ميدان حاضر شــدند و بهتريــن كار اين بود كه به بازيكناني كــه كمتر بازي كرده بودند فرصت ميداديم .» وي افزود : «در بازي امروز هم به دنبال برد بوديم و از لحظه اول براي پيروزي بازي كرديم و دنبال كسب ســهميه آسيايي در ليگ هســتيم.» وي در مــورد كمــك يك ميليارد توماني به اســتقلال خوزستان اظهار داشت: «سه ماه است كه صحبت از كمك يك ميليارد توماني ميشود اما مديــر وزارت ورزش و جوانان پيگيري كرده و قرار اســت ظــرف يكي دو روز آينده اين پول پرداخت شــود. اين يك ميليارد فقط مسكن است. از بانك ملي ميخواهــم كه به تيــم كمك كنند تا شــب عيد شــرمنده زن و بچههايمان نشــويم.» پورموســوي در مورد نتايج خوبي كه در آســيا گرفتــه گفت: «از اول فصل ميگفتيم مشــكل داريم اما برخي به جاي حل مشــكل گفتند چرا تيم را به پورموسوي جوان دادند ولي با لطــف و عنايت خدا كار كرديم و موفق شــديم و اميدوارم كه مسوولان بانك ملي به خودشان بيايند و به تيم كمك كنند. غيرت و تعصب هم تا جايي موثر است ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.