دايي: توانايي شكست پرسپوليس را داريم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - جعفر برزگر ‪Jafar Barzegar‬

امسال انواع بيحرمتيها را به خودمان دیدیم

علي دايي ســرمربي نفت تهران ظاهرا خيلي اميدوار است تيمش از ليگ برتر به ســهميه ليگ قهرمانان آسيا دست پيدا كند. دايي كه تيمش را آماده بازي با پرسپوليس كرده، در مورد اين بازي حساس از هفته بيست و ســوم ليگ برتر ميگويد: «ما امروز بازي خيلي مهمي داريــم و اميدواريم از همين ليگ جواز آســيايي بگيريم. براي ما اين بازي بســيار مهم است و ســعي ميكنيم انشاءا... ســه امتياز آن را بگيريم. پرسپوليس نيازي به تعريف كردن ندارد و برانكو هم همينطور. دوست ندارم وارد اين مسائل شوم. باز هم ميگويم بازي بسيار مهمي با پرسپوليس داريم و انشاءا... به سه امتياز دست پيدا كنيم.»

دايي در رابطه با اينكه پرســپوليس چند بازيكن اصلياش را براي اين بازي در اختيار ندارد و آيا اين مساله به نفع نفت تهران خواهد بود يا نه، ادامه ميدهد: «نبودن پنج بازيكن پرســپوليس از بعضي جهات به نفع ماست و از بعضي جهات به ضررمان. ما هم به مانند پرسپوليس دو بازيكن اصلي خود را در اختيار نداريم. با اين تفاوت كه پرسپوليس براي نفرات غايب خود جايگزين دارد اما ما از ابتداي فصل تاكنون در هر بازي از نبودن چند بازيكن خود ضربه خوردهايم و بازيكن جانشيني هم براي آنها نداشتهايم. در همين بازي امروز مجبوريم از دروازهبان 18 ســالهمان استفاده كنيم كه تا حالا تجربه بازي در ليگ برتر را نداشته. ما خيلي از مشــكلات را داريم كه پرسپوليس با آن مواجه نيست. ما از اول فصل در مســائل مختلف كمبود داشتهايم ولي مشكل پرسپوليس تنها براي اين بازي اســت. در حال حاضر مشكلات ما به حدي رسيده كه به خودمان ميگوييم اي كاش ما همان ‪6 5،‬ بازيكن را نداشــتيم و مشــكلمان همان مساله بود. پرسپوليس تيم بزرگي است كه بيش از 60 درصد مردم كشــور هوادار اين تيم هستند و هميشه حمايت خود را از اين تيم اعلام كردهاند. در كنار آن اين تيم بازيكنان بزرگي را در اختيار دارد كه در نبود آنها نفرات جانشينشــان ميخواهند خودشان را نشان دهند و همين مســاله كار ما را سخت ميكند. تيم ما اگرچه مشــكلات غيرفني زيادي دارد اما از لحاظ فوتبالي هيچ چيزي نسبت به تيمهاي ديگر كم نداريم و توانايي شكســت دادن پرســپوليس را داريم. هرچند نميشــود منكر اين قضيه شد كه مشكلات به ما تا الان ضربه زده.»

ســرمربي نفت تهران راجــع به اينكه گفته ميشــود پرداخت نشــدن ماليات او از سوي باشگاه پرسپوليس باعث شــده حسابش مســدود شــود، ميگويد: «بله، اين موضوع صحت دارد و مســدود شدن حسابم را مديون لطف مديران جديد باشگاه پرسپوليس هســتم. اين براي نخستين بار بود كه حســاب من مسدود شــد و بعد از دو روز از طريق مراجع قانوني توانستم اين مشــكل را حل كنم. به هر حال مديران جديد باشــگاه پرســپوليس به من لطف دارنــد. خود من ماندهام چطور يك فرد كه مدير شــركت اتومبيلســازي بــوده در پرطرفدارترين باشــگاه ايــران مديريت ميكنــد. ايــن اتفاقاتي اســت كــه تنها در فوتبــال ما و مملكت مــا رخ ميدهد. خيلي جاهــاي ديگر غيــر از فوتبال هــم ميبينيد افراد غيرتخصصي مســووليت گرفتهاند و همه اين مسائل مشكلاتي را ايجاد ميكند.»

علي دايي دربــاره اينكه بازيكنان نفت با وجود اعتصاب به پولهاي خود نرسيدهاند و آيا اين مساله تأثيري در عملكرد فني آنها خواهد گذاشــت يا نه، توضيح ميدهد: «مسلماً تمام اين اتفاقات تأثيرگذار اســت. شما ببينيد ما ديروز وقتي براي تمرين راهي محل تمرينمان شديم به داخل ورزشگاه راهمان ندادند و مجبور شديم راهي ورزشــگاه تختي شويم. ورزشگاه تختــي هم زمينــش در حال آمادهســازي براي مســابقه بود و توانســتيم تنهــا 45 دقيقه در آنجا تمرين كنيم. متأســفانه امســال انــواع بيحرمتيها را بــه خودمان ديديم. مشــكلات زيــادي گريبانگير تيم ما بوده و هســت الان هم كه كارمان به جايي رســيده ســر زمين تمرين راهمان نميدهند. به هر حال مســوولان ورزشــگاه نوبنياد هم حق دارند پولشان را بخواهند. آنها نميتوانند زمين را به ما مجاني بدهند. متأســفانه در فوتبال ايران بازيكن و مربي نميتواند به حقش برســد و تنها بازيكنان و مربيان خارجي هســتند كه با شكايت از فيفا به تمام حق و حقوق خود ميرسند. در اين ميان ما ايرانيها مظلوم واقع شدهايم و بازيكن و مربي ايراني نميداند شكايتش را به كجا ببرد.»

بازي شما با تراكتورسازي فقط گل كم داشت.

با شــما موافقم چون هــر دو تيم با انگيزههــاي زيادي براي پيــروزي به ميدان آمــده بودند. ما مطمئــن بوديم كه يك روز خوب را مقابل تراكتورسازي خواهيم داشت. حريف را هم به خوبــي آناليز كرده بوديم و پيشبيني يك بازي پربرخورد را كرده بوديم و بچهها ميدانستند كه بايد هوشمندانه بازي كننــد. از همان ابتداي نيمــه اول به حريف فشار آورديم و موقعيت گل هم داشتيم.

تراكتورســازي هــم فرصتهايي داشت.

بلــه، آنها روي پرتــاب اوت، ضربات ايستگاهي و ارسالهايي كه انجام ميدادند، قصد رســيدن به دروازه ما را داشــتند. در

من از بچهها خواســته بودم كه باور كننــد گل زدن به تراكتورســازي خيلي سخت نيست. من زماني كه سرمربي نفت بودم تجربه پيروزي مقابل آنها را داشــتم امــا همانطور كه گفتيد و آمار هم نشــان ميدهــد مــا در نيمفصل دوم با ســه گل خورده عملكرد خوبي در خط دفاع داشتيم و بــا چهــار گل زده عملكــرد ضعيفي در خط حمله كه اين به مشــكل ما در گلزني برميگردد. با اين حال نســبت به نيمفصل اول تيــم مــا منســجمتر و باهوشتر كار ميكند و فقــط در كار اصلي كه گل زدن است هنوز مشكل داريم.

تســاوي شــما به نفع استقلال و پرسپوليس هم شد.

قبــل از بازي بعضي دوســتان به ما روحيه ميدادند اما بعد از مسابقه استقلاليها و پرسپوليســيها به ما تبريــك ميگفتند كه ابتدا فكر كردم به خاطر خودمان اســت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.