كاظمي در رختكن استقلال خوزستان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - سرمربي: فرهاد كاظمي

شــنبه 12/14/95، هفته بيســت و ســوم شانزدهمين دوره ليگ برتر، ورزشگاه غدير اهواز، ساعت: 16، تماشاگر: هزار نفر استقلال خوزستان يك گل: حسن بيت سعيد)34) ماشين سازي صفر داور: محمدرضا اكبريان كمكها: محمدرضا مديرروستا، جعفر مهاجر اخطار: فردين عابديني، كاخا كاكاشــويلي، سعيد قائدي فر )ماشينسازي(

بازيكن برتر: حسن بيت سعيد )استقلال خوزستان( استقلال خوزستان: وحيد شــيخ ويسي )5/5،) ابوالفضل علايي )6(، محمد طيبي ‪(54- )5)‬ پيمان حشمتي )4((، عقيل كعبي )5(، علي دغاغله )5/5،) سلمان بحراني )5/4(، حسين بهرامي )4(، مصطفي ماهــي )5/5(، حســن بيت ســعيد )5/6(، مهدي زبيــدي )‪(79- 5/5)‬ يونس دلفــي(، آلويس نانگ ‪(72- 5/5()‬ آرش افشين(

سرمربي: سيروس پورموسوي

ماشين سازي: مهــدي اسلامى )5(، ادسون آرانتــس )4(، امين حاج محمــدى )5/4(، فردين عابدينــى ‪(46- )3)‬ احمــد كامــدار 5/4(، كاخا كاكاشــويلى )5(، حميد على عســگرى )3(، امين قاســمى نژاد ‪(86- )4)‬ شــهاب زاهدي(، حسين ابراهيمى )5(، سعيد قائدىفر )5/2(، حامد پاكدل (4/5(، عزيز ابراهيم اف )2) بازي استقلال خوزستان و ماشينسازي نبردي براي بالا و پايين جدول بود. اســتقلال خوزســتان بعد از دو برد فوقالعاده در ليگ قهرمانان آســيا و صدرنشيني در آسيا به خانه آمده بود تا روند رو به رشد خود را حفظ كند. در آن سوي ميدان ماشين سازي نيز در انديشــه آن بود كه با كسب امتياز از اين بازي خود را از قعر جدول جدا كند.

طبق انتظار بازي با حملات استقلال خوزستان با روحيه و با طراوات آغاز شــد و حملات اين تيم در همان نيمه نخســت به بار نشست. در دقيقه 34

پيش از آغاز ديدار اســتقلال خوزستان با ماشينسازي، فرهاد كاظمي سرمربي ماشينسازي در رختكن تيم اســتقلال خوزستان حاضر شد. سرمربي ماشينسازي با حضور در رختكن تيم استقلال خوزســتان با بازيكنان و كادر فني اين تيم خوشوبش كــرد. كاظمي همچنين به تمجيد از عملكرد خوب تيم اســتقلال خوزستان در ليگ قهرمانان آسيا پرداخت و بابت پيروزيهاي آسيايي آبيپوشان خوزســتاني، به اعضــاي كادر فني اين تيم تبريك گفت. كاظمي اعتقاد داشــت عملكرد اســتقلال خوزستان مايه مباهات فوتبال ايران در آسيا بوده است و اين تيم به رغم همه مشكلات بهترين نتيجه را در ليگ قهرمانان آسيا كسب كرده. كادر فني دو تيم سپس با يكديگر عكس يادگاري گرفتند. حركت زيباي مهــدي زبيدي و عبور او از مدافعان كناري ماشين سازي با پاس در عرض او ادامه يافت و ضربــه نانگ بــا دخالت بيت ســعيد وارد دروازه ماشــين سازي شد تا ميزبان از حريف پيش بيفتد. برتري اســتقلال خوزســتان تا پايان نيمه نخست ادامه يافت تا ميزبان با پيروزي به رختكن برود.

نيمــه دوم هم ادامه روند نيمه اول بود، برتري اســتقلال خوزستان و انفعال ماشين سازي. ميزبان در اين نيمه هم توپ و ميدان را در اختيار داشــت و چنديــن و چند موقعيت گل به دســت آورد اما بيدقتي مهاجمان اين تيم و واكنشهاي اســلامي آنها را ناكام گذاشت.

در مقابل ماشــين ســازي نيز از ضدحملات پراكندهاش نتيجهاي نگرفت تا استقلال خوزستان برنده اين بازي باشــد و ســريال بردهاي اين تيم كماكان ادامه داشــته باشد. شــاگردان پورموسوي موفق شــدند با پيروزي برابر ماشــين سازي روند موفقيت آميز خود را حفظ كنند و سومين پيروزي پياپي خود را در ليگ برتر و ليگ قهرمانان به دست بياورند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.